B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:258. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:287. Error 9: Invalid character


ZASADY KIEROWANIA I UMIESZCZENIA

MIESZKA袰A

W DOMU POMOCY SPOCZNEJ

W SREBRNEJ G覴ZE

Podstaw prawn do skierowania do domu pomocy spo砮cznej stanowi ustawa o pomocy spo砮cznej z dnia 12 marca 2004roku, kt髍ej tre舵 m體i, 縠 osoba wymagaj眂a ca硂dobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepe硁osprawno禼i, niemog眂a samodzielnie funkcjonowa w codziennym 縴ciu, kt髍ej nie mo縩a zapewni niezb阣nej pomocy w formie us硊g opieku馽zych, mo縠 ubiega si o skierowanie do domu pomocy spo砮cznej. Na tej podstawie do domu pomocy spo砮cznej skieruje si osob, kt髍ej nie mo縩a zapewni us硊g opieku馽zych w miejscu zamieszkania przez rodzin i gmin oraz gdy wymaga ona ca硂dobowej opieki. Je縠li zosta硑 spe硁ione powy縮ze przes砤nki, do wydania decyzji kieruj眂ej do odpowiedniego typu domu konieczne jest zebranie odpowiednich dokument體.

Do domu pomocy spo砮cznej kieruje si na podstawie:

-牋牋pisemnego wniosku osoby ubiegaj眂ej si o skierowanie do domu, z硂縪nego do o秗odka pomocy spo砮cznej w砤禼iwego ze wzgl阣u na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej, w kt髍ym powinny by sprecyzowane oczekiwania osoby kierowanej, np. skierowanie do Domu Pomocy Spo砮cznej w Srebrnej G髍ze,

-牋牋牋wywiadu 秗odowiskowego, sporz眃zonego przez pracownika socjalnego o秗odka pomocy spo砮cznej w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej,

Do wniosku do潮cza si:

-牋牋牋 pisemn zgod na ponoszenie odp砤tno禼i za pobyt w domu,

-牋牋牋 decyzj organu emerytalno ? rentowego ustalaj眂ego wysoko舵 emerytury lub renty oraz pisemn zgod na ponoszenie op砤ty i na jej potr眂anie przez w砤禼iwy organ emerytalno ? rentowy ze 秝iadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odr阞nymi przepisami,

-牋牋牋 o秝iadczenia o wysoko禼i dochodu osoby ubiegaj眂ej si, ma晨onka lub dzieci,

-w przypadku umieszczania os骲 ubezw砤snowolnionychpostanowienie s眃u o ustanowieniu opiekuna lub kuratora oraz postanowienie s眃u zezwalaj眂e opiekunowi na umieszczenie osoby ubezw砤snowolnionej w domu pomocy spo砮cznej.

Powy縮ze dokumenty kompletuje o秗odek pomocy spo砮cznej oraz wydaje decyzj o skierowaniu do domu pomocy spo砮cznej. Dokumenty te przekazuje do w砤禼iwego ze wzgl阣u na siedzib domu, powiatowego centrum pomocy rodzinie. W przypadku Domu pomocy Spo砮cznej w Srebrnej G髍ze jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w W眊rowcu.

W nag硑ch wypadkach wynikaj眂ych ze zdarze losowych lub na podstawie orzeczenia s眃u skierowanie i umieszczanie w domu mo縠 nast眕i poza kolejno禼i oraz bez przed硂縠nia potrzebnych dokument體. Dokumenty te powinny zosta skompletowane przez o秗odek pomocy spo砮cznej w terminie trzech miesi阠y od dnia przyj阠ia tej osoby do domu.

Pobyt w domu pomocy spo砮cznej jest odp砤tny do wysoko禼i 秗edniego miesi阠znego kosztu utrzymania w domu pomocy spo砮cznej. edni miesi阠zny koszt utrzymania mieszka馽a w Domu Pomocy Spo砮cznej w Srebrnej G髍ze o wynosi 3.230,00z.

Op砤t za pobyt w domu pomocy spo砮cznej wnosz:

- mieszkaniec domu, nie wi阠ej jednak ni 70% swojego dochodu (op砤ta za pobyt jest potr眂ana za zgod mieszka馽a z jego emerytury, renty lub zasi砶u sta砮go),

-ma晨onek, dzieci (zgodnie z obowi眤uj眂ymi przepisami o kryterium dochodowym),

-gmina, z kt髍ej osoba zosta砤 skierowana do domu pomocy spo砮cznej ? w wysoko禼i r罂nicy mi阣zy 秗ednim kosztem utrzymania w domu pomocy spo砮cznej a op砤tami wnoszonymi przez ww. osoby.W celu uzyskania szczeg蟪owych informacji na temat umieszczenia w naszym Domu nale縴 kontaktowa si z pracownikiem socjalnymBarbar So駎a爌od numerami telefon體: 67/2611465 lub 67/2611481.

Krzysztofa Bejma ? Zamiar