Błąd
  • XML Parsing Error at 1:258. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:287. Error 9: Invalid character

Przepisy prawne

ZAKRES DZIAALNOCI PROWADZONEJ

W DOMU POMOCY SPOECZNEJ W SREBRNEJ GRZE

Wycig w Regulaminu Organizacyjnego

DPS Srebrna Gra

1

Dom Pomocy Spoecznej w Srebrnej Grze dziaa na podstawie:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.),

2. rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domw pomocy spoecznej (Dz.U. poz. 964),

3. ustawy z dnia 30 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.),

4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

5. ustawy z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz.721 ze zm.),

6. uchway Nr XLV/238/2006 Rady Powiatu Wgrowieckiego z dnia 28 czerwca 2006r., w sprawie nadania statutu dla DPS w Srebrnej Grze ze zm.,

7. niniejszego regulaminu zatwierdzonego przez Zarzd Powiatu.


3

1. Organem prowadzcym Dom jest Powiat Wgrowiecki.

2. Nadzr nad jakoci dziaa, przestrzeganiem standardu usug wiadczonych przez Dom oraz zgodnoci zatrudnienia pracownikw placwki z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

3. Nadzr nad dziaalnoci Domu sprawuje Starosta Wgrowiecki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wgrowcu

5

1. Dom jest placwk stacjonarn, staego lub okresowego pobytu, zapewniajc caodobow opiek.

2. Dom przeznaczony jest dla 60 osb w podeszym wieku.

3. Siedzib Domu Pomocy Spoecznej jest wie Srebrna Gra gmina Wapno, powiat wgrowiecki, wojewdztwo wielkopolskie.

4. Dom uywa na tablicach, wywieszkach i piecztkach nazwy ?Dom Pomocy Spoecznej w Srebrnej Grze?. Adresem korespondencyjnym jest: Srebrna Gra 62, 62-120 Wapno. Dom posiada nadany numer NIP 766-15-00-002 oraz numer regon P-000869413.

21

1. Dom jako samorzdowa jednostka organizacyjna powiatu wgrowieckiego realizuje zadanie powiatu z zakresu pomocy spoecznej wynikajce z ustawy o pomocy spoecznej oraz aktw wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Dom przyjmuje osoby na pobyt stay i czasowy na podstawie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy spoecznej wydanej przez Starost Powiatu Wgrowieckiego.

3. W Domu funkcjonuje zesp terapeutyczno ? opiekuczy dziaajcy zgodnie z zarzdzeniem Dyrektora Domu Pomocy Spoecznej.

22

1. Dom zapewnia mieszkacom caodobow opiek oraz zaspokaja niezbdne potrzeby bytowe, opiekucze, wspomagajce, w tym spoeczne, psychologiczne i religijne na poziomie obowizujcego standardu usug wiadczonych przez domy pomocy spoecznej.

2. Dom umoliwia mieszkacom korzystanie z przysugujcych na podstawie odrbnych przepisw wiadcze zdrowotnych oraz pokrywa opaty ryczatowe i czciow odpatno do wysokoci limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

3. Pobyt w Domu jest odpatny. Zasady odpatnoci ustalaj odrbne przepisy.

4. Dom Pomocy Spoecznej zastpuje jego mieszkacom dom rodzinny, a atmosfera w nim panujca powinna by nacechowana yczliwoci i zaufaniem.

5. Dom wsppracuje ze rodowiskiem lokalnym.

23

Dom wiadczy usugi:

1. w zakresie potrzeb bytowych, zapewniajc:

1) miejsce zamieszkania,

2) wyywienie,

3) odzie i obuwie,

4) utrzymanie czystoci.


2. opiekucze, polegajce na:

1) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnociach yciowych,

2) pielgnacji,

3) niezbdnej pomocy w zaatwianiu spraw osobistych.


3. wspomagajce, polegajce na:

1) umoliwieniu udziau w terapii zajciowej,

2) podnoszeniu sprawnoci i aktywizowaniu Mieszkacw,

3) umoliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

4) zapewnieniu warunkw do rozwoju samorzdnoci Mieszkacw,

5) stymulowaniu nawizywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodzin i spoecznoci lokaln,

6) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania rodkw pieninych i przedmiotw wartociowych,

7) finansowaniu, mieszkacowi nieposiadajcemu wasnego dochodu, wydatkw na niezbdne przedmioty osobistego uytku, w kwocie nieprzekraczajcej 30% zasiku staego, o ktrym mowa w art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy o pomocy spoecznej,

8) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkacw oraz dostpnoci do informacji o tych prawach dla Mieszkacw Domu,

9) sprawnym zaatwianiu skarg i wnioskw mieszkacw.

24

1. W Domu dziaa Rada Mieszkacw.

2. Zakres dziaania Rady Mieszkacw okrelaj: regulamin mieszkacw i regulamin samorzdu mieszkacw ustalony przez Dyrektora Domu w porozumieniu z mieszkacami Domu.

Wycig z Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej

z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domw pomocy spoecznej

(Dz. U. poz. 964)


2. 1.Dom funkcjonuje w sposb zapewniajcy waciwy zakres usug, zgodny ze standardami okrelonymi dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkaca domu.

2.W celu okrelenia indywidualnych potrzeb mieszkaca domu oraz zakresu usug, o ktrych mowa w ust. 1, dom powouje zespoy terapeutyczno-opiekucze skadajce si w szczeglnoci z pracownikw domu, ktrzy bezporednio zajmuj si wspieraniem mieszkacw.

3.Do podstawowych zada zespow terapeutyczno-opiekuczych naley opracowywanie indywidualnych planw wsparcia mieszkacw oraz wsplna z mieszkacami domu ich realizacja.

4.Indywidualny plan wsparcia powinien by przygotowany w terminie 6 miesicy od dnia przyjcia mieszkaca do domu.


3. 1.Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkaca domu, opracowywane z jego udziaem, jeeli udzia ten jest moliwy ze wzgldu na stan zdrowia i gotowo mieszkaca do uczestnictwa w nim.

2.Dziaania wynikajce z indywidualnego planu wsparcia mieszkaca domu koordynuje pracownik domu, zwany dalej "pracownikiem pierwszego kontaktu", wskazany przez mieszkaca domu, jeeli wybr ten jest moliwy ze wzgldu na jego stan zdrowia i organizacj pracy domu.

3.Pracownicy pierwszego kontaktu dziaaj w ramach zespow terapeutyczno - opiekuczych.


6. 1.Dom uznaje si za speniajcy warunki, jeeli:


1)w zakresie usug bytowych:

a)budynek i jego otoczenie s pozbawione barier architektonicznych,

b)budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowany dwig osobowy dostosowany do potrzeb osb niepenosprawnych; w przypadku domw, o ktrych mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy, zalecany jest dwig osobowy dostosowany do potrzeb osb niepenosprawnych,

c)budynek jest wyposaony w system przyzywowo - alarmowy i system alarmowo-przeciwpoarowy,


2)w domu znajduj si nastpujce pomieszczenia:

a)pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe,

b)pokoje dziennego pobytu,

c)jadalnia,

d)gabinet medycznej pomocy doranej,

e)pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,

f)kuchenka pomocnicza,

g)pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,

h)palarnia, jeeli wrd mieszkacw domu s osoby palce,

i)pokj gocinny,

j)miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkaca domu, jeeli nie ma on moliwoci uczestniczenia w naboestwach poza domem,

k)inne pomieszczenia techniczne suce zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkacw domu;


3)pokj mieszkalny:

a)jednoosobowy ma powierzchni nie mniejsz ni 9 m2,

b)wieloosobowy ma powierzchni nie mniejsz ni 6 m2 na osob:

?w przypadku osb poruszajcych si samodzielnie - jest przeznaczony dla nie wicej ni trzech osb,

?w przypadku osb lecych - jest przeznaczony dla nie wicej ni 4 osb;

c)jest wyposaony w ko lub tapczan, szaf, st, krzesa, szafk nocn dla kadego mieszkaca domu oraz odpowiedni do liczby osb mieszkajcych w pokoju liczb wyprowadze elektrycznych; w domach, o ktrych mowa w art. 56 pkt 5 ustawy, wyprowadzenia elektryczne s zabezpieczone przed dostpem dzieci,

pokj uznaje si za speniajcy wymagane normy, o ktrych mowa w lit. a i b, jeeli odstpstwo poniej wymaganej powierzchni nie jest wiksze ni 5 %;


4)w zakresie warunkw sanitarnych:

a)liczba azienek zapewnia moliwo korzystania z kadej przez nie wicej ni pi osb, a w przypadku toalet przez nie wicej ni cztery osoby; jeeli liczba osb lecych przekracza 50 % oglnej liczby mieszkacw domu, dopuszcza si zmniejszenie liczby tych pomieszcze o 25 %,

b)azienki i toalety s przystosowane do potrzeb osb niepenosprawnych,


5)pomieszczenia mieszkalne domu s czyste, sprztane w miar potrzeby, nie rzadziej ni raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachw;


6)w zakresie wyywienia i organizacji posikw:

a)mieszkacom domu zapewnia si co najmniej 3 posiki dziennie, a w przypadku domw, o ktrych mowa w art. 56 pkt 5 ustawy, co najmniej 4 posiki dziennie,

b)zapewnia si wybr zestawu posikw lub otrzymania posiku dodatkowego oraz posiku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza,

c)dla kadego z posikw czas wydawania wynosi 2 godziny, z tym e ostatni posiek jest podawany nie wczeniej ni o godz. 1800,

d)podstawowe produkty ywnociowe oraz napoje s dostpne przez ca dob,

e)mieszkaniec moe spoywa posiki w pokoju mieszkalnym,

f)w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony;


7)mieszkacom domu nieposiadajcym wasnej odziey i obuwia oraz moliwoci ich zakupienia z wasnych rodkw zapewnia si odzie i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystoci i wymieniane w razie potrzeby, w tym:

a)odzie caodzienn - co najmniej dwa zestawy,

b)odzie zewntrzn: paszcz lub kurtk - co najmniej jeden zestaw,

c)bielizn dzienn - co najmniej 4 komplety,

d)bielizn nocn - co najmniej 2 komplety,

e)co najmniej jedn par obuwia oraz pantofle domowe,

w przypadku mieszkacw lecych zaopatrywanie w odzie i obuwie dostosowuje si do potrzeb wynikajcych z ich stanu zdrowia;


8)mieszkacom domu zapewnia si pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie s w stanie zapewni sobie rodkw czystoci i higienicznych, zapewnia si im w szczeglnoci:

a)w miar potrzeby: mydo, past i szczoteczk do mycia zbw oraz rodki piorce, szampon do mycia wosw, a dla mczyzn i starszych chopcw - przybory do golenia,

b)rczniki co najmniej dwie sztuki, zmieniane, w miar potrzeby, nie rzadziej ni raz na tydzie,

c)pociel, zmienian, w miar potrzeby, nie rzadziej ni raz na dwa tygodnie;


9)dzieci maj zapewnione zabawki odpowiednie do ich wieku i sprawnoci,


10)w zakresie usug opiekuczych i wspomagajcych zapewnia si:

a)wiadczenie pracy socjalnej,

b)organizacj terapii zajciowej w pracowniach terapii, a w przypadku osb przebywajcych w domach, o ktrych mowa w art. 56 pkt 3 i 4 ustawy, rwnie w warsztatach terapii zajciowej,

c)moliwo korzystania przez mieszkacw domu z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a take moliwo zapoznania si z przepisami prawnymi dotyczcymi domw,

d)organizacj wit, uroczystoci okazjonalnych oraz umoliwia si udzia w imprezach kulturalnych i turystycznych,

e)moliwo kontaktu z kapanem i udzia w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkaca domu,

f)regularny kontakt z dyrektorem domu w okrelonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomoci w dostpnym miejscu,

g)sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarego mieszkaca domu.


2.Warunkiem efektywnej realizacji usug opiekuczych i wspomagajcych jest:

1)zatrudnianie w penym wymiarze czasu pracy nie mniej ni dwch pracownikw socjalnych na 100 mieszkacw domu;

2)zapewnianie mieszkacom domu kontaktu z psychologiem,

3)posiadanie wskanika zatrudnienia pracownikw zespou terapeutyczno - opiekuczego, zatrudnionych w penym wymiarze czasu pracy w odpowiednim typie domu dla:

a)osb w podeszym wieku - nie mniej ni 0,4 na jednego mieszkaca domu,

przy ustalaniu wskanikw zatrudnienia uwzgldnia si rwnie wolontariuszy, staystw, praktykantw oraz osoby odbywajce sub zastpcz w domu, jeeli pracuj bezporednio z mieszkacami domu, przy czym przy wyliczaniu wskanika udzia tych osb nie moe przekroczy 30 % oglnej liczby osb zatrudnionych w zespole terapeutyczno - opiekuczym;

4)uczestniczenie pracownikw zespou terapeutyczno - opiekuczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkaca domu oraz kierunkw prowadzonej terapii, a take metod pracy z mieszkacami.