ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE

Wyciąg w Regulaminu Organizacyjnego

DPS Srebrna Góra

§ 1

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.),

2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. poz. 964),

3. ustawy z dnia 30 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.),

4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

5. ustawy z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 ze zm.),

6. uchwały Nr XLV/238/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 czerwca 2006r., w sprawie nadania statutu dla DPS w Srebrnej Górze ze zm.,

7. niniejszego regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu.


§ 3

1. Organem prowadzącym Dom jest Powiat Wągrowiecki.

2. Nadzór nad jakością działań, przestrzeganiem standardu usług świadczonych przez Dom oraz zgodnością zatrudnienia pracowników placówki z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Wągrowiecki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

 

§ 5

1. Dom jest placówką stacjonarną, stałego lub okresowego pobytu, zapewniającą całodobową opiekę.

2. Dom przeznaczony jest dla 60 osób w podeszłym wieku.

3. Siedzibą Domu Pomocy Społecznej jest wieś Srebrna Góra gmina Wapno, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie.

4. Dom używa na tablicach, wywieszkach i pieczątkach nazwy „Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze”. Adresem korespondencyjnym jest: Srebrna Góra 62, 62-120 Wapno. Dom posiada nadany numer NIP 766-15-00-002 oraz numer regon P-000869413.

 

§ 21

1. Dom jako samorządowa jednostka organizacyjna powiatu wągrowieckiego realizuje zadanie powiatu z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Dom przyjmuje osoby na pobyt stały i czasowy na podstawie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydanej przez Starostę Powiatu Wągrowieckiego.

3. W Domu funkcjonuje zespół terapeutyczno – opiekuńczy działający zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.

 

§ 22

1. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, w tym społeczne, psychologiczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu usług świadczonych przez domy pomocy społecznej.

2. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

3. Pobyt w Domu jest odpłatny. Zasady odpłatności ustalają odrębne przepisy.

4. Dom Pomocy Społecznej zastępuje jego mieszkańcom dom rodzinny, a atmosfera w nim panująca powinna być nacechowana życzliwością i zaufaniem.

5. Dom współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

 

§ 23

Dom świadczy usługi:

1. w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:

1) miejsce zamieszkania,

2) wyżywienie,

3) odzież i obuwie,

4) utrzymanie czystości.


2. opiekuńcze, polegające na:

1) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

2) pielęgnacji,

3) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.


3. wspomagające, polegające na:

1) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

2) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu Mieszkańców,

3) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

4) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności Mieszkańców,

5) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

6) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

7) finansowaniu, mieszkańcowi nieposiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej,

8) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach dla Mieszkańców Domu,

9) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.

 

§ 24

1. W Domu działa Rada Mieszkańców.

2. Zakres działania Rady Mieszkańców określają: regulamin mieszkańców i regulamin samorządu mieszkańców ustalony przez Dyrektora Domu w porozumieniu z mieszkańcami Domu.

 

 

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej

(Dz. U.  poz. 964)


§ 2. 1. Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca domu.

2. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług, o których mowa w ust. 1, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców.

3. Do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami domu ich realizacja.

4. Indywidualny plan wsparcia powinien być przygotowany w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu.


§ 3. 1. Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim.

2. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany dalej „pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu.

3. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno – opiekuńczych.


§ 6. 1. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli:


1)   w zakresie usług bytowych:

a)  budynek i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych,

b)  budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowany dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy, zalecany jest dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

c)  budynek jest wyposażony w system przyzywowo – alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy,


2)   w domu znajdują się następujące pomieszczenia:

a)  pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe,

b)  pokoje dziennego pobytu,

c)  jadalnia,

d)  gabinet medycznej pomocy doraźnej,

e)  pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,

f)  kuchenka pomocnicza,

g)  pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,

h)  palarnia, jeżeli wśród mieszkańców domu są osoby palące,

i)  pokój gościnny,

j)  miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem,

k)  inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu;


3)   pokój mieszkalny:

a)  jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m2,

b)  wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m2 na osobę:

–  w przypadku osób poruszających się samodzielnie – jest przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób,

–  w przypadku osób leżących – jest przeznaczony dla nie więcej niż 4 osób;

c)  jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych; w domach, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy, wyprowadzenia elektryczne są zabezpieczone przed dostępem dzieci,

pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, o których mowa w lit. a i b, jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5 %;


4)   w zakresie warunków sanitarnych:

a)  liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby; jeżeli liczba osób leżących przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25 %,

b)  łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


5)   pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów;


6)   w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków:

a)  mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, a w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy, co najmniej 4 posiłki dziennie,

b)  zapewnia się wybór zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza,

c)  dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny, z tym że ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godz. 1800,

d)  podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę,

e)  mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym,

f)  w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony;


7)   mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym:

a)  odzież całodzienną – co najmniej dwa zestawy,

b)  odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę – co najmniej jeden zestaw,

c)  bieliznę dzienną – co najmniej 4 komplety,

d)  bieliznę nocną – co najmniej 2 komplety,

e)  co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe,

w przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia;


8)   mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności:

a)  w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn i starszych chłopców – przybory do golenia,

b)  ręczniki co najmniej dwie sztuki, zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień,

c)  pościel, zmienianą, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;


9)   dzieci mają zapewnione zabawki odpowiednie do ich wieku i sprawności,


10)  w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się:

a)  świadczenie pracy socjalnej,

b)  organizację terapii zajęciowej w pracowniach terapii, a w przypadku osób przebywających w domach, o których mowa w art. 56 pkt 3 i 4 ustawy, również w warsztatach terapii zajęciowej,

c)  możliwość korzystania przez mieszkańców domu z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów,

d)  organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwia się udział w imprezach kulturalnych i turystycznych,

e)  możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu,

f)  regularny kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu,

g)  sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu.


2. Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest:

1)   zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu;

2)   zapewnianie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem,

3)   posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w odpowiednim typie domu dla:

a)  osób w podeszłym wieku – nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca domu,

przy ustalaniu wskaźników zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu, przy czym przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć 30 % ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno – opiekuńczym;

4)   uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami.

2636total visits,2visits today

Kategorie: Aktualności

Powiązane Posty

Aktualności

Koncert zespołu „Brygada Tango”

Ale to już było…… Wideo 2636total visits,2visits today

Aktualności

Ogłoszenie Starosty

  2636total visits,2visits today

Aktualności

Plan zamówień publicznych na 2018r.

Plan zamówień publicznych na 2018r. 2636total visits,2visits today