REGULAMIN

MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W SREBRNEJ GÓRZE

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

§ 1

 1. Dom Pomocy Społecznej powinien dawać mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, stwarzać atmosferę wzajemnego zaufania, poczucie autentycznej troski o ich sprawy.

2. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, w tym społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu usług świadczonych przez domy pomocy społecznej.

3. Mieszkańcy Domu tworzą wspólnotę rodzinną, w której obowiązuje wzajemny szacunek, poważanie i troska o wspólne sprawy mieszkańców. W ramach tej wspólnoty każdy mieszkaniec ma prawo do zachowania swojej intymności i wybrania własnego sposobu życia, nie naruszając praw pozostałych mieszkańców.

§ 2

Wobec mieszkańców stosuje się wymienione niżej artykuły Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, tj.:

Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela.

Art. 31 pkt 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

Art. 41 pkt 1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą.

Art. 53 pkt 1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

Art. 54 pkt 1. Każdemu zapewnia się wolność swoich poglądów i rozpowszechniania informacji.

Art. 58 pkt 1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.

§ 3

1.  Mieszkańcy mają prawo do powołania samorządu. Jego reprezentantem jest trzyosobowa Rada Mieszkańców składająca się z przewodniczącego oraz dwóch członków.

2. Rada Mieszkańców jest organem doradczym dyrektora Domu w sprawach bezpośrednio związanych z organizacją opieki, prawami i obowiązkami mieszkańców.

3.  Szczegółowy zakres działania Rady Mieszkańców określa Regulamin Samorządu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.

§ 4

II. PRAWA MIESZKAŃCÓW

1. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze mają prawo:

a) do godnego traktowania, poszanowania intymności, rozwoju intelektualnego, swobody wyboru i bezpieczeństwa,

b) do całodobowej opieki, zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i religijnych,do swobodnego dysponowania swoim czasem i majątkiem, o ile nie jest to sprzeczne z zasadami zbiorowego współżycia,

c) do swobodnego dysponowania swoim czasem i majątkiem, o ile nie jest toz zasadami zbiorowego współżycia,

d) do zagospodarowania przydzielonego im pokoju mieszkalnego zgodnie ze swoimi upodobaniami i potrzebami. Mają prawo wyposażyć go w sprzęt i wszelkiego rodzaju urządzenia stanowiące ich własność, którą nabyli przed przybyciem do Domuw trakcie pobytu np. meble, sprzęt AGD i RTV, elementy dekoracyjne, itp. Wyposażenie będące własnością mieszkańca po jego śmierci stanowi masę spadkową, chyba że mieszkaniec pozostawi testament, w którym wyznacza swojego spadkobiercę. Z przyczyn etycznych nie może to być żaden pracownik Domu.

e) do korzystania z:

  • opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej,
  • zajęć terapeutycznych, kulturalno – rozrywkowych i rekreacyjnych,
  • posługi duszpasterskiej zgodnie z wyznaniem,
  • z 4 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) w godzinach określonych w harmonogramie dnia stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu,

f) do dokonywania wyboru spośród pracowników domu (z wyłączeniem dyrektora i głównego księgowego) pracownika pierwszego kontaktu, jako rzecznika jego praw i spraw,

g) do uzyskania pomocy i ochrony prawnej,

h) do przyjmowania gości na terenie domu,

i) do zgłaszania:

  • skarg i wniosków,

  • swoich spraw wybranemu pracownikowi pierwszego kontaktu, pracownikowi socjalnemu lub każdemu innemu pracownikowi domu,

  • przedstawiać swoje sprawy dyrektorowi domu we wtorki w godzinach od 1000 do 1200 oraz we czwartki w godzinach od 1400 do 1500,

j)  do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych poza domem,

k) do bezpłatnego przechowywania środków depozytowych,

l)  do odpłatnego korzystania z telefonu,

m)  do odpłatnego korzystania ze środków transportu.

2. Mieszkaniec ma prawo zrezygnować z pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. O tym fakcie powinien zawiadomić dyrektora na 14 dni przed planowanym terminem opuszczenia domu. W przypadku niepoinformowania o rezygnacji opłata za pobyt będzie pobrana za okres 14 dni od daty zawiadomienia.

§ 5

III. OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW

1. Do obowiązków mieszkańców Domu należy:

a) dbanie o swoje zdrowie, stosowanie się do zaleceń lekarskich i pielęgniarskich,

b) współdziałanie z personelem i samorządem mieszkańców w zaspakajaniu swoich podstawowych potrzeb,

c) dbanie o powierzone mu mienie w pokoju mieszkalnym oraz w całym Domu,

d) zachowanie czystości osobistej wokół siebie w pomieszczeniu mieszkalnym oraz w innych pomieszczeniach użytkowych. W sytuacji zanieczyszczenia pomieszczenia pod wpływem alkoholu mieszkaniec zobowiązany jest osobiście pomieszczenie to posprzątać,

f) przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu ze względu na schorzenia oraz rodzaj spożywania leków,

g)zachowanie spokoju oraz przestrzeganie norm współżycia zbiorowego. Każdy mieszkaniec, który zakłóca spokój innym współmieszkańcom oraz nie przestrzega ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia podlega karze,

h) przestrzeganie ciszy nocnej w godz. od 2200 do 700,

i) stosowanie się do przepisów p/poż. i BHP na terenie Domu (zgodnie z niniejszymi przepisami zabrania się używania grzałek, kuchenek elektrycznych, materiałów łatwopalnych żrących, cuchnących oraz palenia papierosów w pokojach mieszkalnych),

j) informowanie pracownika socjalnego lub kierownika zmiany o wyjściu poza teren Domu, a także o zamiarze przebywania poza Domem dłużej niż 1 dzień (pozostawienie adresu pobytu czasowego),

k) ponoszenie opłaty za pobyt w domu według obowiązujących przepisów. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu przez mieszkańców będzie przedmiotem     rozpatrywania przez Radę Mieszkańców oraz dyrektora Domu.

§ 7

Harmonogram dnia określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 8

Integralną częścią niniejszego regulaminu są procedury dotyczące funkcjonowania domu, które omawiane są bezpośrednio na spotkaniach społeczności terapeutycznej.

§ 9

Regulamin Mieszkańców wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Srebrna Góra, dnia 3 września 2012r.

Skip to content