ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE

Wyciąg w Regulaminu Organizacyjnego

DPS Srebrna Góra

§ 1

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.),

2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. poz. 964),

3. ustawy z dnia 30 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.),

4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

5. ustawy z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 ze zm.),

6. uchwały Nr XLV/238/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 czerwca 2006r., w sprawie nadania statutu dla DPS w Srebrnej Górze ze zm.,

7. niniejszego regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu.


§ 3

1. Organem prowadzącym Dom jest Powiat Wągrowiecki.

2. Nadzór nad jakością działań, przestrzeganiem standardu usług świadczonych przez Dom oraz zgodnością zatrudnienia pracowników placówki z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Wągrowiecki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

 

§ 5

1. Dom jest placówką stacjonarną, stałego lub okresowego pobytu, zapewniającą całodobową opiekę.

2. Dom przeznaczony jest dla 60 osób w podeszłym wieku.

3. Siedzibą Domu Pomocy Społecznej jest wieś Srebrna Góra gmina Wapno, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie.

4. Dom używa na tablicach, wywieszkach i pieczątkach nazwy „Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze”. Adresem korespondencyjnym jest: Srebrna Góra 62, 62-120 Wapno. Dom posiada nadany numer NIP 766-15-00-002 oraz numer regon P-000869413.

 

§ 21

1. Dom jako samorządowa jednostka organizacyjna powiatu wągrowieckiego realizuje zadanie powiatu z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Dom przyjmuje osoby na pobyt stały i czasowy na podstawie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydanej przez Starostę Powiatu Wągrowieckiego.

3. W Domu funkcjonuje zespół terapeutyczno – opiekuńczy działający zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.

 

§ 22

1. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, w tym społeczne, psychologiczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu usług świadczonych przez domy pomocy społecznej.

2. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

3. Pobyt w Domu jest odpłatny. Zasady odpłatności ustalają odrębne przepisy.

4. Dom Pomocy Społecznej zastępuje jego mieszkańcom dom rodzinny, a atmosfera w nim panująca powinna być nacechowana życzliwością i zaufaniem.

5. Dom współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

 

§ 23

Dom świadczy usługi:

1. w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:

1) miejsce zamieszkania,

2) wyżywienie,

3) odzież i obuwie,

4) utrzymanie czystości.


2. opiekuńcze, polegające na:

1) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

2) pielęgnacji,

3) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.


3. wspomagające, polegające na:

1) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

2) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu Mieszkańców,

3) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

4) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności Mieszkańców,

5) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

6) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

7) finansowaniu, mieszkańcowi nieposiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej,

8) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach dla Mieszkańców Domu,

9) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.

 

§ 24

1. W Domu działa Rada Mieszkańców.

2. Zakres działania Rady Mieszkańców określają: regulamin mieszkańców i regulamin samorządu mieszkańców ustalony przez Dyrektora Domu w porozumieniu z mieszkańcami Domu.

 

 

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej

(Dz. U.  poz. 964)


§ 2. 1. Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca domu.

2. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług, o których mowa w ust. 1, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców.

3. Do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami domu ich realizacja.

4. Indywidualny plan wsparcia powinien być przygotowany w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu.


§ 3. 1. Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim.

2. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany dalej „pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu.

3. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno – opiekuńczych.


§ 6. 1. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli:


1)   w zakresie usług bytowych:

a)  budynek i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych,

b)  budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowany dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy, zalecany jest dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

c)  budynek jest wyposażony w system przyzywowo – alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy,


2)   w domu znajdują się następujące pomieszczenia:

a)  pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe,

b)  pokoje dziennego pobytu,

c)  jadalnia,

d)  gabinet medycznej pomocy doraźnej,

e)  pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,

f)  kuchenka pomocnicza,

g)  pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,

h)  palarnia, jeżeli wśród mieszkańców domu są osoby palące,

i)  pokój gościnny,

j)  miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem,

k)  inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu;


3)   pokój mieszkalny:

a)  jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m2,

b)  wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m2 na osobę:

–  w przypadku osób poruszających się samodzielnie – jest przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób,

–  w przypadku osób leżących – jest przeznaczony dla nie więcej niż 4 osób;

c)  jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych; w domach, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy, wyprowadzenia elektryczne są zabezpieczone przed dostępem dzieci,

pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, o których mowa w lit. a i b, jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5 %;


4)   w zakresie warunków sanitarnych:

a)  liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby; jeżeli liczba osób leżących przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25 %,

b)  łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


5)   pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów;


6)   w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków:

a)  mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, a w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy, co najmniej 4 posiłki dziennie,

b)  zapewnia się wybór zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza,

c)  dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny, z tym że ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godz. 1800,

d)  podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę,

e)  mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym,

f)  w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony;


7)   mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym:

a)  odzież całodzienną – co najmniej dwa zestawy,

b)  odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę – co najmniej jeden zestaw,

c)  bieliznę dzienną – co najmniej 4 komplety,

d)  bieliznę nocną – co najmniej 2 komplety,

e)  co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe,

w przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia;


8)   mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności:

a)  w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn i starszych chłopców – przybory do golenia,

b)  ręczniki co najmniej dwie sztuki, zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień,

c)  pościel, zmienianą, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;


9)   dzieci mają zapewnione zabawki odpowiednie do ich wieku i sprawności,


10)  w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się:

a)  świadczenie pracy socjalnej,

b)  organizację terapii zajęciowej w pracowniach terapii, a w przypadku osób przebywających w domach, o których mowa w art. 56 pkt 3 i 4 ustawy, również w warsztatach terapii zajęciowej,

c)  możliwość korzystania przez mieszkańców domu z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów,

d)  organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwia się udział w imprezach kulturalnych i turystycznych,

e)  możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu,

f)  regularny kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu,

g)  sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu.


2. Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest:

1)   zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu;

2)   zapewnianie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem,

3)   posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w odpowiednim typie domu dla:

a)  osób w podeszłym wieku – nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca domu,

przy ustalaniu wskaźników zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu, przy czym przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć 30 % ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno – opiekuńczym;

4)   uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami.

Kategorie: Aktualności

Skip to content