DPS.OB.323.1.2018.KZ

Protokół z otwarcia ofert

 Komisja Przetargowa w składzie:

  1. Przewodnicząca       – Mirosława Mazur
  2. Sekretarz                  – Krzysztofa Bejma-Zamiar
  3. Członek                     – Radosław Lech

działając na podstawie Zarządzenia NR 17/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze z dnia 16 listopada 2018r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań w trybie przetargu nieograniczonego dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze przygotowała i przeprowadziła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) zwanej dalej „Pzp”, a wartość zamówienia nie przekroczyła kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone w dniu 19 listopada 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 649929-N-2018, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze oraz  na stronie internetowej DPS www.dps-srebrnagora.pl.

Kryterium wyboru oferty w 100%  stanowiła cena.

W dniu 29 listopada 2018 roku o godzinie  1000  w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze odbyła się publiczna sesja otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze na sezon grzewczy 2018/2019.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 230.400,00 złotych brutto.

Do  dnia 29 listopada 2018 roku  do godziny 930 oferty złożyli następujący Wykonawcy:

  1. TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. ul. Toruńska 186,62-600 Koło, Baza Paliw 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa 39, cena oferty – 197.587,20zł.
  2. Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik, ul. Sławoszewska 2b, 63-220 Kotlin,cena oferty – 196.012,80zł.

 

Srebrna Góra, dnia 29.11.2018roku

Kategorie: Przetargi

Skip to content