Błąd
  • XML Parsing Error at 1:258. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:287. Error 9: Invalid character
Przetargi

INFORMACJA

OGOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przetarg nieograniczony

OGOSZENIE O ZAMWIENIU - DOM POMOCY SPOECZNEJ W SREBRNEJ GRZE

OGOSZENIE O ZAMWIENIU

DOM POMOCY SPOECZNEJ W SREBRNEJ GRZE ? SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKW ZAMWIENIA

? PRZETARG NIEOGRANICZONY ? DOSTAWA OLEJU OPAOWEGO LEKKIEGO -

ZNAK: DPS.OB.323.1.2016.JP


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKW ZAMWIENIA

POSTPOWANIE O UDZIELENIE ZAMWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.

?DOSTAWA OLEJU OPAOWEGO LEKKIEGO?

dla Domu Pomocy Spoecznej w Srebrnej Grze


ZATWIERDZAM:

Dyrektor

mgr Beata onierowicz

DPS Srebrna Gra, listopad 2016r.

Dane dotyczce zamwienia

Oznaczenie wg Wsplnego Sownika Zamwie - kod CPV 09135100-5 olej opaowy.

1.Opis przedmiotu zamwienia ? warunki i wymagania

Sukcesywne dostawy oleju opaowego lekkiego dla Domu Pomocy Spoecznej w Srebrnej Grze na okres grzewczy 2016/2017 w szacunkowej iloci - ok.64.000 litrw

Dostawy bd realizowane sukcesywnie, zgodnie z biecymi potrzebami i ze zoonym zamwieniem przez Zamawiajcego.

Realizacja zlecenia w cigu 3 dni od zoenia zamwienia, od poniedziaku do pitku wgodz.800do 1400.

Przedmiotem zamwienia jest olej opaowy lekki lub rwnowany ? zgodny z PN-C96024

pod warunkiem:

- zawarto siarki w przedmiotowym paliwie nie moe przekracza 0,1%, pomimo, e norma dopuszcza 0,20%. Zawarto siarki okrela Rozporzdzenie Ministra Gospodarki zdnia 7 listopada 2014r. (Dz.U. poz. 1547) w sprawie wymaga jakociowych dotyczcych zawartoci siarki dla olejw oraz rodzajw instalacji i warunkw, w ktrych bd stosowane oleje opaowe,

- gsto w temperaturze + 150 C

W celu potwierdzenia waciwej jakoci oleju opaowego lekkiego, Wykonawca zobowizany jest do kadej kolejnej dostawy zaczy wiadectwo jakoci lub odpowiednie orzeczenie laboratoryjne przedstawiajce parametry dostarczonego oleju opaowego lekkiego.

Wykonawca musi wskaza w ofercie nazw producenta oferowanego oleju opaowego.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo, i w okresie realizacji umowy moe nie wykorzysta penej iloci zapotrzebowania okrelonego w Specyfikacji istotnych warunkw zamwienia.

Ilo ta uzaleniona bdzie od warunkw atmosferycznych i zapotrzebowania na ciep wod. Niezrealizowanie oszacowanej iloci nie moe by podstaw do jakichkolwiek roszcze ze strony Wykonawcy.

2.Zamawiajcy nie przewiduje zamwie uzupeniajcych.

3.Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych.

4.Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.

5.Zamawiajcy nie przewiduje :

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupw,

- zastosowania aukcji elektronicznej,

- wniesienia wadium,

- wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy.

6. Warunki udziau w postpowaniu

O udzielenie zamwienia mog ubiega si wykonawcy, ktrzy

speniaj nastpujce warunki (art. 22 ust. 1 Prawo zamwie publicznych):

a)posiadaj uprawnienia do wykonania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania,

b)posiadaj odpowiedni wiedz i dowiadczenie,

c)dysponuj odpowiednim potencjaem technicznymosobami zdolnymi do wykonania zamwienia,

d)znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia,

7. Dokumenty wymagane

W celu wykazania spenienia przez Wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust.1

ustawy Prawo zamwie publicznych, Wykonawca skada nastpujce dokumenty:

-wypenione i podpisane owiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spenieniu warunkw okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru ? zacznik nr 1,

- aktualn koncesj na obrt olejem opaowym.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamwienia Wykonawcy w okolicznociach, o ktrych mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy skadaj nastpujce dokumenty:

- aktualny odpis z waciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert, a w stosunku do osb fizycznych owiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. ustawy.

- w przypadku Wykonawcw wsplnie ubiegajcych si o udzielenie zamwienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp, naley zaczy penomocnictwo zoone w oryginale lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginaem (kopia penomocnictwa powiadczone notarialnie), do reprezentowania podmiotw wystpujcych wsplnie (konsorcja, spki cywilne) o przedmiotowe zamwienie, okrelajce zakres udzielonego penomocnictwa (penomocnik winien by powoany przez wszystkich Wykonawcw ubiegajcych si o udzielenie wsplnego zamwienia).

8. Opis sposobu dokonywania oceny spenienia warunkw udziau w postpowaniu:

Ocena spenienia warunkw udziau w postpowaniu przez Wykonawcw bdzie dokonana woparciu o kompletno i prawidowo zoonych owiadcze i dokumentw, jakich da Zamawiajcy i zostanie dokonana na podstawie treci tych dokumentw wedug formuy ?spenia ? nie spenia?. Owiadczenia i dokumenty bd badane pod wzgldem formalnoprawnym, pod wzgldem ich aktualnoci, a take czy informacje w nich zawarte potwierdzaj spenienie wymaga Zamawiajcego.

9. Sposb sporzdzenia oferty

Ofert naley sporzdzi na pimie, w jzyku polskim, w formie zapewniajcej pen czytelno jej treci.

Oferta musi zawiera :

- nazw i adres Wykonawcy

-cen oferty oglnie ? w zotych polskich ? obliczon w nastpujcy sposb (formularz cenowy- zacznik nr 2 do SIWZ): Warto brutto dla caoci zamwienia: cena sprzeday netto za 1litr x 64.000 l x VAT

(Podana w ofercie cena musi uwzgldnia wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowa wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytuu naleytej oraz zgodnej z obowizujcymi przepisami realizacji przedmiotu zamwienia).

vCen hurtow netto producenta za litr oleju opaowego naley poda na podstawie cen hurtowych producenta z dnia 05 .12.2016r.

W ofercie naley poda wiarygodne i niezalene rdo pozyskania ceny producenta oleju (np. adres strony internetowej), w celu umoliwienia Zamawiajcemu jej weryfikacji.

vWskanik ceny Wykonawcy stanowi rnic midzy cen sprzeday netto za 1 l oleju podan przez Wykonawc dla Zamawiajcego, a hurtow cen netto producenta za 1 l oleju z danego dnia. Wskanik kalkulacji ceny jest wielkoci sta, niezmienn w caym okresie realizacji umowy. Moe by wartoci dodatni (mar), zerow lub ujemn (upust).

vDo obliczenia ceny poszczeglnych dostaw bdzie przyjmowana za podstaw ostatnia, dostpna przed dat dostawy, cena producenta oleju opaowego podawanajego cenniku.

Oferta oraz wszystkie zaczniki wymagaj podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy na zewntrz, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

Jeeli oferta i zaczniki zostan podpisane przez upowanionego przedstawiciela Wykonawcy, naley doczy waciwe umocowanie prawne.

Poprawki w ofercie musz by naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem uprawnionej osoby. Wszystkie strony oferty powinny by ponumerowane spite ( zszyte) w sposb trway, zapobiegajcy moliwoci dekompletacji zawartoci oferty. Na kopercie zawierajcej ofert powinno znale si oznaczenie Wykonawcy, skadajcego ofert.

Tre zoonej oferty musi odpowiada treci i wymaganiom zawartym w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia.

Wykonawcy, ktrzy bd wsplnie ubiega si o udzielenie przedmiotowego zamwienia winni ustanowi penomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o udzielenie niniejszego zamwienia albo reprezentowania ich w postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamwienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp).

Penomocnictwo musi by zoone w oryginale lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginaem (kopie penomocnictwa powiadczona notarialnie).

10. Opis sposobu obliczenia ceny

Cen oferty naley poda w PLN.

Cen oferty naley skalkulowa i poda w ofercie stosownie do wymaga Zamawiajcego.

Cena oferty powinna uwzgldni rwnie wszelkie inne, niewymienione w formularzu, a konieczne do poniesienia zdaniem Wykonawcy koszty, zwizane z realizacj opisanych wSIWZ dostaw.

Cena oferty musi by wyraona w kwocie netto oraz brutto. Do porwnania cen w ofertach przyjmuje si cen brutto.

Wykonawca zagraniczny, ktrego dotycz przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 z p. zm.) dotyczce wewntrzwsplnotowego nabycia towarw kalkuluje cen oferty bez uwzgldnienia w niej kwoty nalenego w Rzeczpospolitej Polskiej podatku VAT (konsekwencja wynikajca z koniecznoci uwzgldnienia przez Zamawiajcego art. 91 ust. 3a Prawo zamwie publicznych).

Do celw porwnania ofert Wykonawcw zagranicznych z ofertami wykonawcw krajowych, Zamawiajcy doliczy do ceny ofertowej netto zoonej przez Wykonawc zagranicznego kwot nalenego obciajcego Zamawiajcego z tytuu realizacji umowy podatku od towarw i usug (VAT).

11. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze i ocenie zoonych ofert zamawiajcy bdzie kierowa si nastpujcymi kryteriami:

- cena oferty brutto 100%

Ocena = Cn : Cb x 100

gdzie Cn ? cena najnisza, Cb ? cena badana

Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, ktra uzyska najwiksz ilo punktw.

12.Termin realizacji zamwienia

Termin realizacji zamwienia ? w cigu 12 miesicy od daty podpisania umowy, realizacja zlecenia wcigu 3 dni od zoenia zamwienia.

13.Termin zwizania z ofert

Termin zwizania z ofert wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna si wraz z upywem terminu skadania ofert.

14. Miejsce oraz termin skadania ofert

Ofert naley zoy w siedzibie Zamawiajcego ? Sekretariat Domu Pomocy Spoecznej w Srebrnej Grze do dnia 09.12.2016. do godz.930 w zamknitej kopercie opatrzonej napisem ,,Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opaowego lekkiego dla Domu Pomocy Spoecznej w Srebrnej Grze.

Jeeli oferta wpynie do Zamawiajcego poczt lub poczt kuriersk, to o terminie zoenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby Zamawiajcego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia poczt kuriersk .

Oferty zoone po terminie nie bd rozpatrywane i zostan zwrcone Wykonawcy.

Koszty zwizane z przygotowaniem i zoeniem oferty ponosi Wykonawca.

15. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastpi dnia 09.12.2016r. o godz.1000 w siedzibie Domu Pomocy Spoecznej w Srebrnej Grze.

Oferty zoone po terminie zostan zwrcone Wykonawcy niezwocznie, bez otwierania.

Wykonawcy mog uczestniczy w jawnym otwarciu.

Bezporednio przed otwarciem ofert Zamawiajcy poda nazwy (firm) Wykonawcw, a take informacje dotyczce ceny.

16. Osoby uprawnione do porozumiewania si z Wykonawcami

Kady Wykonawca ma prawo zwrci si do Zamawiajcego o wyjanienie specyfikacji istotnych warunkw zamwienia. Pytania Wykonawcw musz by sformuowane na pimie iskierowane na adres:

Dom Pomocy Spoecznej

w Srebrnej Grze

62-120 Wapno

fax 67 26 87 388

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osoba uprawniona do porozumiewania si z Wykonawcami:

Jadwiga Przyborska - Kierownik dziau obsugi

tel. 67 26 11 465 od poniedziaku do pitku w godz.7:00 ? 14:00

Zamawiajcy udzieli niezwocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamwie publicznych, jednak nie pniej ni na 2 dni przed upywem terminu skadania ofert ? pod warunkiem e wniosek o wyjanienie treci specyfikacji istotnych warunkw zamwienia wpyn do Zamawiajcego nie pniej ni do koca dnia, w ktrym upywa poowa wyznaczonego terminu skadania ofert.

Zamawiajcy nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

W korespondencji kierowanej do zamawiajcego naley wpisa znak postpowania DPS.OB.323.1.2016.JP. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy ? Prawo zamwie publicznych w niniejszym postpowaniu owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajcy i Wykonawca przekazuj sobie pisemnie, faksem lub drog elektroniczn, na adres wskazany powyej.

Zamawiajcy nie udzieli adnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjanie czy odpowiedzi na kierowane do zamawiajcego zapytania w sprawach wymagajcych zachowania pisemnego trybu postpowania.

W szczeglnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajcy moe, w kadym czasie, przed upywem terminu do skadania ofert, zmodyfikowa tre SIWZ.

Wprowadzone w ten sposb modyfikacje, zmiany lub uzupenienia zostan zamieszczone na stronie internetowej www.dps-srebrnagora.pl

Wszelkie modyfikacje, uzupenienia i ustalenia oraz zmiany terminw, jak rwnie pytania wykonawcw wraz z wyjanieniami staj si integraln czci specyfikacji istotnych warunkw zamwienia i bd wice przy skadaniu ofert. O przedueniu terminu skadania ofert, jeeli bdzie to niezbdne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikajcych z modyfikacji, Zamawiajcy zawiadomi na stronie internetowej. Wszelkie prawa i zobowizania Wykonawcw odnonie wczeniej ustalonych terminw bd podlegay nowemu terminowi.

17. Warunki, ktre zostan wprowadzone do umowy

Zamawiajcy podpisze umow z Wykonawc, ktry przedoy najkorzystniejsz ofert.

  1. vZgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamwie publicznych Zamawiajcy zawiera umow w sprawie zamwienia publicznego, z zastrzeeniem art.183, w terminie: nie krtszym ni 5 dni od dnia przesania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  2. vUmowa zawarta zostanie z uwzgldnieniem postanowie i wymaga wynikajcych z treci niniejszej specyfikacji oraz danych i cen zawartych w ofercie - wzr umowy stanowi zacznik nr 3 do SIWZ.

18. rodki ochrony prawnej

W toku postpowania o udzielenie zamwienia publicznego Wykonawcom, a take innym osobom, ktrych interes prawny w uzyskaniu zamwienia dozna lub moe dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajcego przepisw ustawy, przysuguj rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ?rodki ochrony prawnej? ustawy Prawo zamwie publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm)

19. Ogoszenie wyniku przetargu.

Wyniki postpowania zostan ogoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamwie publicznych ? wszyscy Wykonawcy uczestniczcy w postpowaniu o zamwienie publiczne zostan powiadomieni w formie pisemnej, na stronie internetowej Zamawiajcego oraz wmiejscu publicznie dostpnym.

20. Zaczniki do SIWZ DPS.OB.323.1.2016.JP.


Nr 1 Owiadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych

Nr 2 Formularz ofertowy

Nr 3 Wzr umowy

Srebrna Gra, dnia 29.11.2016r.

Zatwierdzam

mgr Beata onierowicz

Za nr 1.do SIWZ DPS.OB.323.1.2016.JP.

Piecz wykonawcy

Owiadczenie na podstawie art.22 ust. 1 i Art.24 ust. 1 i 2

Ustawy Prawo zamwie publicznych

Nazwa Wykonawcy????????????????????????????..

Adres????????????????????????????????...?..???????????????????????????????????..?

Skadajc ofert w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

???????????????????????????????...??????

????????????????????????????????????...?

???????????????????????????????????...??

Owiadczam, e:

vposiadamy uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakadaj obowizek ich posiadania;

vposiadamy niezbdn wiedz i dowiadczenie,

vdysponujemy odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamwienia;

vznajdujemy si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia;

vnie podlegamy wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamwie publicznych.

Miejscowo???????????? , dnia ???????2016r.

?????????????

Podpis i piecz osoby /osb

upowanionych do reprezentowania


Zacznik nr 2 do SIWZ DPS.OB.323.1.2016.JP.

Piecz Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

W odpowiedzi na ogoszenie o przetargu nieograniczonym na dostaw oleju opaowego lekkiego skadamy niniejsz ofert


Przedmiot

zamwienia

Planowana wielko

zamwienia

w litrach

Cena netto hurtowa producenta za 1 litr oleju opaowego z dnia 05.12.2016r.

Wskanik kalkulacji ceny netto (mara/upust) 1 litr oleju opaowego

Cena netto sprzeday (Wykonawcy) za 1 litr oleju opaowego z dnia 05.12.2016r. (kolumna 3+4 lub 3-5)

Warto oferty netto w PLN

VAT %

Kwota VAT w PLN

Warto brutto w PLN

Mara

z/litr netto

Upust

z/litr netto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Olej opaowy lekki

64.000

Producent oleju opaowego??????????????????????????...

rdo pozyskania ceny producenta???????????????????????.

Cena oleju opaowego wraz z dostaw i rozadunkiem do DPS w Srebrnej Grze (nadzie 05.12.2016r. ? kolumna 6 ???????.. PLN/litr

Warto caego zamwienia (na dzie 05.12.2016r.)warto kolumny nr 7 netto ?....................................... PLN

brutto (warto kolumny 10)??????????? PLN (sownie:???????????????????.. w tym ????..% VAT

  • Termin patnoci: 14dni od otrzymania faktury VAT
  • Podany wyej wskanik kalkulacji ceny 1 litra oleju opaowego bdzie stay przez cay okres obowizywania umowy.

Ofert nasza skadamy na ?? kolejno ponumerowanych stronach.

Zacznikami do niniejszego formularza, stanowicymi integraln cz oferty s:

1.?????????????????????????..

2.?????????????????????????.

3.?????????????????????????.

Miejscowo , ??????????.? data......????

????????????.

Piecz i podpis

Zacznik nr 3 do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA

sukcesywna dostawa oleju opaowego lekkiego

do Domu Pomocy Spoecznej w Srebrnej Grze

zawarta w dniu ???????.. pomidzy :

Powiat Wgrowiecki Dom Pomocy Spoecznej w Srebrnej Grze, Srebrna Gra 62,

62-120 Wapno, NIP 766-19-63-101

reprezentowanym przez:

1.Beat onierowicz - Dyrektora

zwanym w dalszej czci ,,Zamawiajcym?

oraz

Firm ??????????.. zarejestrowan w ??????

pod numerem ??.????.. reprezentowan przez

??????????????????????????

zwan w dalszej czci ,, Wykonawc?

wyonion w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiotem niniejszej umowy s sukcesywne dostawy oleju opaowego lekkiego w iloci szacunkowej ok. 64.000 l w okresie 12 miesicy od dnia podpisania umowy.

Ostateczna ilo zamawianego oleju opaowego lekkiego moe ulec zmianie w zalenoci od warunkw atmosferycznych i zapotrzebowania na ciep wod, przy czym niezrealizowanie oszacowanej iloci nie moe by podstaw do jakichkolwiek roszcze ze strony Wykonawcy.

1

Wykonawca zobowizuje si do zabezpieczenia cigoci dostaw oleju opaowego speniajcego wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia. Kad parti towaru Wykonawca zaopatrzy w wiadectwo jakoci. W przypadku braku wiadectwa jakoci towar nie bdzie odebrany i bdzie mia odpowiednie zastosowanie 5 pkt.2.

2

  1. 1.Realizacja dostaw bdzie si odbywa na podstawie zamwie w formie telefonu, faxu lub e-maila w cigu 3 dni od zoenia zamwienia ? w dniu uzgodnionym z Zamawiajcym, od poniedziaku do pitku w godzinach od 7:00 do 14:00. Miejsce dostaw: Dom Pomocy Spoecznej Srebrna Gra 62, 62-120 Wapno.
  2. 2.Towar bdzie dostarczany w zaplombowanych cysternach. Rozadunek towaru obcia Wykonawc. W razie stwierdzenia przez Zamawiajcego, e plomby zostay naruszone towar nie bdzie odebrany i bdzie mia odpowiednie 5 pkt.2.

3

1. W razie stwierdzenia brakw ilociowych towaru Wykonawca w cigu 3 dni roboczych od poinformowania go o tym uzupeni brak ilociowy, co nie zwalnia go z obowizku zapaty kary umownej.

2. W razie stwierdzenia brakw jakociowych towaru Wykonawca w cigu 3 dni roboczych od poinformowania go o tym odbierze na wasny koszt wadliw parti towaru i w cigu 3 dni roboczych dostarczy tak sam parti towaru bez brakw jakociowych, co nie zwalnia go z obowizku zapaty kary umownej.

4

1. Sprzeda produktu prowadzona jest wg formuy cenowej podanej w zoonej ofercie przetargowej z dnia ????? stanowicej zacznik nr 2 do SIWZ, przyjmujc za podstaw obliczenia ostatni, dostpn przed dat dostawy, cen producenta oleju opaowego, podan w jego cenniku.

2. Cena okrelona w sposb wskazany w pkt 1 obejmuje wszystkie nalenoci Wykonawcy z tytuu wykonania, w tym koszty transportu.

5

1. Warunki patnoci ustala si nastpujco:

- termin patnoci za zrealizowane zamwienia przez Wykonawc ustala si na 14 dni od daty przedoenia faktury, patne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze;

- za dzie dokonania wpaty uznaje si dat obcienia rachunku Zamawiajcego kwot, o ktrej mowa w 4 pkt. 1, na konto Wykonawcy.

2. W przypadku zwoki w dostawie oleju opaowego, Wykonawca zapaci kar umown wwysokoci 0,1% wartoci brutto okrelonej w fakturze za dan parti dostawy za kady dzie zwoki. Kara umowna zostanie naliczona poprzez potrcenie od wartoci okrelonej wfakturze. Przez zwok w dostawie rozumie si rwnie dostaw z brakiem ilociowym.

3. W przypadku nieodebrania towaru z przyczyn okrelonych w 1 i 3 faktura wystawiona przez Wykonawc nie bdzie odebrana.

4. W przypadku dostawy towaru z brakiem jakociowym Wykonawca zapaci kar umown w wysokoci 1% wartoci brutto okrelonej w fakturze za dan parti dostawy. Kara umowna zostanie naliczona poprzez potrcenie od sumy okrelonej w fakturze.

5. W razie poniesienia szkody przewyszajcej wysoko zastrzeonych kar umownych Zamawiajcy ma prawo dochodzenia uzupeniajcego albo dochodzenia odszkodowania na zasadach oglnych w przypadku zaistnienia szkody z innych przyczyn ni wskazane w pkt 2 i 4

6

Zamawiajcy owiadcza, e jest podatnikiem VAT numer NIP: 766-19-63-101

Wykonawca owiadcza, e jest podatnikiem VAT - ?????????????.

7

Zamawiajcy owiadcza, e zakupiony od Wykonawcy olej opaowy lekki w iloci szacunkowej ok. 64.000 l / po przeliczeniu w temperaturze +15C/ przeznaczony bdzie do celw opaowych. Zamawiajcy owiadcza, e urzdzenie grzewcze typu VIESSMANN PAROMAT-TRIPLEX w iloci 1 szt. oraz urzdzenie typu LUMO kW 52 szt. 1 znajduj si w siedzibie Domu Pomocy Spoecznej w Srebrnej Grze.

8

Umowa wchodzi w ycie z dniem jej podpisania i jest zawarta na okres 12 miesicy od dnia podpisania umowy.

9

Postanowienia kocowe

1. Zakazuje si zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na

podstawie ktrej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowizuj siꠠ

wpierwszej kolejnoci do polubownego zaatwienia sporu.

3. Spory powstae na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga bdzie sd waciwy dla

Zamawiajcego.

4. W sprawach, ktrych nie reguluje niniejsza umowa, bd miay zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamwie publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

5. Wykonawca nie moe bez pisemnej zgody Zamawiajcego przenosi na osoby trzecie praw i obowizkw wynikajcych z niniejszej umowy.

6. Niniejsz umow wraz z zacznikami sporzdzono w 2 jednobrzmicych egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiajcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJCY


Pliki do pobrania:

1.Owiadczenie wykonawcy

2.Formularz cenowy

3.Wzr umowy