Błąd
  • XML Parsing Error at 1:258. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:287. Error 9: Invalid character

KODEKS ETYKI

PRACOWNIKW DOMU POMOCY SPOECZNEJ

W SREBRNEJ GRZE

PREAMBUA

Kodeks Etyczny Pracownikw Domu Pomocy Spoecznej w Srebrnej Grze zwany dalej Kodeksem, nie jest tylko zbiorem nakazw i zakazw ktrych naley przestrzega w trakcie wykonywania obowizkw subowych. Stanowi on zbir wartoci i zasad, ktrymi kieruj si pracownicy DPS zarwno w miejscu pracy jak i poza nim w relacjach z przeoonymi, wsppracownikami, mieszkacami i partnerami Domu.

Celem wprowadzenia Kodeksu jest uzyskanie wysokiego poziomu usug wiadczonych przez pracownikw Domu na rzecz jego mieszkacw, spoecznoci lokalnej oraz zwikszenie ich zaufania dla dziaalnoci placwki.

I. ZASADY OGLNE

1

1.?Domu? ? naley przez to rozumie Dom Pomocy Spoecznej w Srebrnej Grze;

2.?Kodeksie? ? naley przez rozumie Kodeks Etyczny Pracownikw samorzdowych zatrudnionych w Domu Pomocy Spoecznej w Srebrnej Grze;

3.?Pracowniku samorzdowym? ? naley przez to rozumie pracownika zatrudnionego w samorzdowych jednostkach organizacyjnych;

4.?rodkach publicznych? ? naley przez to rozumie rodki, ktrymi dysponuje si w ramach budetu jednostki samorzdu terytorialnego;

5.?instytucji publicznej? ? naley przez to rozumie podmiot realizujcy zadania publiczne;

6.?Mieszkacu? ? naley przez to rozumie mieszkaca Domu;

2

1.Kada osoba zatrudniona w Domu jest pracownikiem samorzdowym, a prac w Domu traktuje si jako sub publiczn w instytucji publicznej;

2.Kodeks wyznacza standardy postpowania pracownikw Domu jako pracownikw samorzdowych w zwizku z wykonywaniem przez nich zada publicznych oraz niezwizanych bezporednio z ich wykonywaniem, a majcych wpyw na zaufanie obywateli do dziaa instytucji publicznej;

3.Pracownik Domu powinien traktowa prac jako sub publiczn na zajmowanym stanowisku, suy pastwu i splnocie samorzdowej, mieszkacom Domu, przestrzega norm prawnych i etycznych oraz zasad ycia spoecznego, a take sumiennie wykonywa powierzone zadania.

4.Normy niniejszego Kodeksu narusza pracownik Domu, ktry wskutek swojego postpowania, zarwno w miejscu pracy jak i poza nim, ryzykuje utrat zaufania niezbdnego przy wykonywaniu zada publicznych.

5.Postanowienia niniejszego Kodeksu obowizuj rwnie staystw, praktykantw, wolontariuszy oraz inne osoby wykonujce prace na rzecz Domu i stosuje si wobec nich zasady i postanowienia niniejszego kodeksu jak dla pracownika samorzdowego, o ile przepisy lub rozporzdzenia nie stanowi inaczej.

II. CELE KODEKSU ETYCZNEGO

3

Celem Kodeksu jest:

1.Ustanowienie standardw postpowania, ktrych powinni przestrzega pracownicy Domu, wypeniajc na co dzie swoje obowizki;

2.Wspieranie pracownikw w prawidowym wypenianiu tych standardw;

3.Budowanie wiadomoci pracownikw, mieszkacw i ich rodzin o zasadach etycznych panujcych w Domu;

4.Ograniczenie i likwidacja niewaciwych zjawisk mogcych wystpowa w relacjach pomidzy pracownikami oraz przeoonymi, a take w kontaktach z mieszkacami Domu i ich rodzinami.

III. ZASADY POSTPOWANIA

4


1.Pracownicy samorzdowi penicy dziaalno publiczn zobowizani s do dbaoci o wykonywanie zada publicznych oraz o publiczne rodki z uwzgldnieniem interesu mieszkacw;

2.Pracownicy samorzdowi zobowizani s przestrzega i dziaa zgodnie z wartociami i zasadami:

a)praworzdnoci,

b)bezstronnoci i bezinteresownoci,

c)obiektywnoci i rwnego traktowania,

d)uczciwoci i rzetelnoci,

e)odpowiedzialnoci,

f)jawnoci postpowania,

g)dbaoci o dobre imi Domu,

h)godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,

i)uprzejmoci i yczliwoci w kontaktach z mieszkacami, ich rodzinami, pracownikami, instytucjami publicznymi, zwierzchnikami, podwadnymi i wsppracownikami.

IV. WYKONYWANIE ZADA

5

1.Suba publiczna opiera si na zaufaniu publicznym i wymaga od pracownika Domu poszanowania Konstytucji i innych przepisw prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty. Obywatele oczekuj od pracownikw samorzdowych wysokich standardw etycznego zachowania;

2.Pracownik Domu wykonuje swoje zadania i kompetencje w ramach prawa, kierujc si obiektywnymi przesankami merytorycznymi, przy zaangaowaniu caej swojej wiedzy i woli oraz z naleyt starannoci dc do osignicia najlepszych rezultatw swojej pracy;

3.Pracownik Domu jest lojalny wobec Domu Pomocy Spoecznej w Srebrnej Grze i zwierzchnikw, sumiennie i starannie wypenia polecenia przeoonego, majc przy tym na wzgldzie, aby nie zostao naruszone prawo lub popeniona pomyka;

4.Pracownikowi nie wolno wykonywa polece, ktre w jego przekonaniu stanowiyby przestpstwo, wykroczenie lub groziyby nie powetowanymi stratami.

5.Pracownik Domu dokada wszelkich stara, aby jego postepowanie byo jawne, zrozumiae i wolne od podejrze o jakkolwiek form interesownoci czy korupcji;

6.Pracownik Domu powstrzymuje si od promowania jakichkolwiek grup interesw, ze szczeglnym uwzgldnieniem czonkw rodziny oraz dystansuje si od wszelkich wpyww i naciskw, ktre mog prowadzi do dziaa stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.

7.Pracownik Domu penic obowizki kieruje si interesem wsplnoty samorzdowej i nie czerpie dodatkowych korzyci materialnych ani osobistych z tytuu zajmowanego stanowiska, a w szczeglnoci:

a)korzysta z uprawnie wycznie dla osignicia celw, dla ktrych uprawnienia te zostay mu powierzone moc odnonych przepisw;

b)nie przyjmuje adnych zobowiza wynikajcych z pokrewiestwa, znajomoci lub penionej funkcji,

c)nie przyjmuje od mieszkacw, ich rodzin oraz znajomych (nawet za ich zgod lub na ich wniosek) adnych korzyci materialnych ani osobistych.

8.Pracownik Domu wykonuje obowizki rzetelnie i sprawnie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godnoci wasnej, ponosi odpowiedzialno za decyzje i dziaania, nie unikajc trudnych rozstrzygni, a w szczeglnoci:

a)dziaa uczciwie i rozsdnie,

b)zarzdzajc powierzonym majtkiem i rodkami publicznymi wykazuje naleyt staranno i gospodarno,

c)nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystywanie powierzonych mu zasobw, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych,

d)o prbach marnotrawstwa, defraudacji rodkw publicznych, naduy lub korupcji informuje bezporedniego przeoonego lub Dyrektora Domu.

6

1.Pracownik Domu zachowuje w tajemnicy informacje niejawne oraz dane osobowe podlegajce ochronie, zgodnie z zasadami okrelonymi w przepisach prawa i nie wykorzystuje ich dla korzyci finansowych lub osobistych, zarwno w trakcie, jak i po zakoczeniu zatrudnienia.

7

1.Pracownik Domu podnosi swoj wiedz i kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania swoich obowizkw poprzez nauk w szkoach, udzia w kursach oraz szkoleniach, a Dom stwarza mu ku temu moliwoci.

8

1.W kontaktach z Mieszkacami oraz pozostaymi osobami pracownik Domu zachowuje si uprzejmie, jest pomocy i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania wyczerpujco i dokadnie, a w razie potrzeby suy porad dotyczc moliwego sposobu postpowania.

9

1.W czasie wykonywania obowizkw subowych pracownika Domu obowizuje skromny i schludny ubir(strj subowy) oraz zakaz palenia papierosw na stanowisku pracy, zakaz zbiorowego palenia tytoniu ze wsppracownikami w miejscu dozwolonym oraz zbyt czstego wykorzystywania przerw w pracy na palenie tytoniu.

V. POSTAWA ORAZ ODPOWIEDZIALNOS ETYCZNA PRACOWNIKA WOBEC MIESZKACA

10

1.Pracownik Domu winien wiedzie i respektowa fakt, e kady mieszkaniec jest indywidualnoci i wraz ze swoim przyjciem wnosi nowe, wasne, niepowtarzalne wartoci, w zwizku z tym sposb odnoszenia si pracownika do mieszkaca musi by indywidualny,

2.Wszystkie dziaania pracownika maj by podporzdkowane dobru mieszkaca,

3.Kady pracownik powinien uzyska akceptacj mieszkaca o sposobie zwracania si do niego, jednake najwaciwsza forma to Pan/Pani,

4.Pracownik Domu nie moe stwarza sytuacji jakiegokolwiek uzalenienia podopiecznego od siebie,

5.Pracownik musi by wyczulony i ywo reagowa na wszelkie potrzeby i oczekiwania mieszkaca, nigdy nie wolno mu przej obojtnie obok mieszkaca potrzebujcego jakiejkolwiek pomocy, bez wzgldu na to w jakim dziale jest zatrudniony. Jeeli pracownik nie jest w stanie udzieli pomocy lub sprosta yczeniu mieszkaca jest zobowizany powiadomi osob kompetentn.

6.Pracownik jest bezwzgldnie zobowizany do poszanowania godnoci i okazywania szacunku kademu mieszkacowi.

7.W kontaktach pracownika z podopiecznym nie ma mowy na urazy, niedomwienia i ale. Praca z ludmi chorymi i starszymi postrzegana ma by jako suba drugiemu czowiekowi, natomiast zachowanie mieszkaca wynikajce z jego stanu zdrowia nie moe by przedmiotem artw i kpin pomidzy pracownikami.

8.Pracownik sprawujcy bezporedni opiek nad mieszkacem winien posiada wiedz i znajomo problematyki dotyczcej jego fizjologii, psychiki, osobowoci i hierarchii potrzeb oraz posiada umiejtnoci radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych ( m.in. sytuacje zagroenia ycia mieszkaca).

VI ODPOWIEDZIALNO ETYCZNA PRACOWNIKA DOMU WOBEC WSPӣPRACOWNIKW

11

1.W zakresie odpowiedzialnoci etycznej wobec wsppracownikw pracownik Domu powinien:

a)respektowa wiedz i dowiadczenie innych osb,

b)przestrzega zasady lojalnoci zawodowej i osobistej oraz wzajemnej uczciwoci wzgldem wsppracownikw, a tym samym nie naduywa prawa do dni wolnych, szczeglnie kiedy powoduje to zagroenie dla zapewnienia prawidowej opieki nad mieszkacem (urlop na danie),

c)wspdziaa z innymi i budowa klimat wzajemnej wsppracy, m.in. poprzez nie pozostawiania stanowiska pracy oraz wsppracownika samego w czasie godzin pracy z caym ciarem obowizkw wobec Mieszkacw oczekujcych pomocy,

d)wspiera modszych staem wsppracownikw swoj wiedz i dowiadczeniem,

e)unika sporw, ktni i bezpodstawnych oskare, tworzenia plotek i insynuacji o wsppracownikach, naruszajcych ich dobre imi,

f)budowa relacje wzajemnego szacunku,

g)zajmowa krytyczne stanowisko w stosunku do osb naruszajcych zasady niniejszego kodeksu, dobrych obyczajw i prawa polskiego.


VII. ODPOWIEDZIALNOS ETYCZNA PRACOWNIKA DOMU WOBEC PRACODAWCY

12

1.Pracownik Domu powinien przestrzega wszelkich zobowiza wynikajcych z umowy o prac, regulaminw, instrukcji i procedur oraz uzgodnie podjtych wobec instytucji zatrudniajcej i jej personelu kierowniczego.

2.Pracownik powinien cigle dy do usprawnienia funkcjonowania Domu i poprawy efektywnoci wiadcze podejmowanych na rzecz mieszkacw.

3.Pracownik Domu nie podejmuje adnych dziaa ani nie zawiera adnych zobowiza, ktre stayby w sprzecznoci z interesem Domu.

4.Pracownik powinien w swojej pracy dba o oszczdne gospodarowanie wszelkim wyposaeniem, materiaami, wod, energi ciepln i elektryczn.

5.Pracownik powinien dba o estetyk wntrz i otoczenia Domu oraz szanowa i wspiera wysiki innych pracownikw czynione w tym kierunku.

VIII ODPOWIEDZIALNO PORZDKOWA

13

1.Normy niniejszego Kodeksu narusza pracownik, ktry wskutek postpowania zarwno w miejscu pracy i jak i poza nim, ryzykuje utrat zaufania niezbdnego przy wykonywaniu zada publicznych.

2.Pracownicy samorzdowi za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponosz odpowiedzialno porzdkow lub dyscyplinarn okrelon w Kodeksie Pracy.

IX. POSTANOWIENIA KOCOWE

14

1.Postanowienia kodeksu obowizuj wszystkich pracownikw, bez wzgldu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.

2.Pracodawca zapoznaje z treci kodeksu kadego pracownika, a pracownik potwierdza znajomo kodeksu swoim podpisem pod owiadczeniem, ktre zostaje zaczone do jego akt osobowych.