Błąd
  • XML Parsing Error at 1:258. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:287. Error 9: Invalid character

Napisano o Nas

Napisano o Nas

ARTYKU DO ?KRONIKI WIELKOPOLSKI?

Na terenie Gminy Wapno ? najmniejszej gminy w Polsce - znajduje si jedyny w caym powiecie wgrowieckim Dom Pomocy Spoecznej w Srebrnej Grze dla osb w podeszym wieku, ktry jednoczenie w Gminie Wapno stanowi najwikszy zakad pracy i w wikszoci zatrudnia mieszkacw wapieskich soectw oraz z ociennego Damasawka. Placwka ta w ?pokopalnianym? krajobrazie odgrywania niebagateln rol, bowiem od momentu jej powstania tj. od 1981 roku, a nawet ju od 1974 roku, gdy funkcjonowaa jako orodek szkoleniowy prac znajdoway tu wapieskie rodziny. Z pokolenia na pokolenie potrzeba niesienia pomocy innym, starszym, niepenosprawnym zadowaa swoje odzwierciedlenie w kadrze Domu. Pracowali tu rodzice dzisiejszych opiekunw, tu zwizyway si przyjanie, a nawet maestwa. Dzisiejszy Dom ju nie jest taki sam jak ten sprzed 30 lat. Zmieniy si realia, zmieniy si wymagania, zmienili si te sami mieszkacy cho wielu z nich pamita tamte czasy i zmienili si te sami pracownicy, ktrzy podnosz stale swoje umiejtnoci i kwalifikacje tak, aby pomoc kierowana do naszych mieszkacw bya na jak najwyszym, profesjonalnym poziomie.

Dom jest jednostk organizacyjn powiatu wgrowieckiego, w ktrym wikszo mieszkacw to rdzenni wgrowiczanie, majc w naszym powiecie i naszej gminie swoich najbliszych: rodziny, przyjaci, znajomych.

Dom Pomocy Spoecznej w Srebrnej Grze powsta w 1981 roku na bazie Orodka Szkoleniowo ? Wypoczynkowego Urzdu Wojewdzkiego w Pile. Pocztkowo funkcjonowa jako Pastwowy Dom Rencistw, ktry na mocy ustawy o pomocy spoecznej z dnia 29 listopada 1990 roku przekwalifikowany zosta na Dom Pomocy Spoecznej dla osb w podeszym wieku.

Placwk umiejscowiono w piknym zespole dworsko ? parkowym w Srebrnej Grze, datowanym z koca XVIII wieku. Dwr, stanowicy centraln cz zaoenia, zosta wzniesiony w 1792r. jako element wyrniajcy si wielkoci i bogatym wystrojem wntrz usytuowany ?midzy dziedzicem a ogrodem?, stanowicy centrum zakomponowanego z duym rozmachem osiowego zaoenia, zaaranowanego w zwizku z wczeniej istniejcym nieopodal kocioem i wanie dlatego mona traktowa go jako zaoenie paacowe. Osiowemu powizaniu dworu z kocioem suyo nietypowe zaplanowanie elewacji frontowej i ogrodowej na linii wschd ? zachd (to sprawio, e piwnice dawnego dworu znalazy si pod czci dworu). Aby nada architekturze dworu rozmach i wielkopaski charakter, zbudowano w elewacji frontowej portyk o wysokich kolumnach dwigajcych tympanon pod koron muru, na wysokoci dachu osaniajcy facjat, od zachodu elewacj rozczonkowano pytkim ryzalitem, a cao przykryto bardzo wysokim dachem. We wntrzu wprowadzono ukad dwutraktowy z amfilad w trakcie ogrodowym, z du reprezentacyjn sieni i salonem na osi. Tak uksztatowana rezydencja wyranie nawizywaa do charakterystycznego na prowincji w kocu XVIII wieku paacu ewoluujcego od form pnobarokowych ku klasycystycznym. W zestawieniu z zaoeniem architektonicznym i bogatym wystrojem wntrz, bardzo skromny detal architektoniczny elewacji pozwala przypuszcza, e jeszcze w XIX wieku uleg on redukcji. Przy uwzgldnieniu, e pierwotnie, jak wskazuj badania architektoniczne, planowano jeszcze jedn kondygnacj, prawdopodobnie typu mezzanino, dwr w Srebrnej Grze jest bliski paacowi w Siernikach z lat 1786 - 1788 wg projektu J. CH. Kamsetzera. Podobiestwo to dotyczy take dekoracji sztukatorskiej i malarskiej wntrz wpisanej podobnie jak cae zaoenie dworsko ? parkowe do rejestru zabytkw.

Rwnie sama wie o wdzicznej nazwie Srebrna Gra ma swoj histori. Podobno znaleziono tu srebrny skarb ? i std nazwa ?, ale ta naprawd jednak wiemy, e w XIII i XIV wieku wie Srebrna Gra bya wasnoci Grkw herbu odzia. Dokumenty jako wacicieli Srebrnej Gry wymieniaj: w 1343r. ? Mikoaja z Bdkowa, a w 1386r. ? Mikoaja ze Srebrnej Grki.

Rodzina Grkw herbu odzia w XIII ? XIV wieku zaoya koci, a tutejsza parafia powstaa przed odczenie od parafii rogowskiej.W latach 1429 ? 1436 trzy dziay woci srebrnogrskich naleay do kanclerza poznaskiego, kanonika gnienieskiego ? Mikoaja z (Miejskiej) Grki. W 1429r. zapisa on kop groszy z miejscowoci ?Srebrznagrka? na szko gnieniesk. Jeszcze w poowie XV wieku wjtem Srebrnej Gry by Jan wierczewski herbu odzia. Zapewne do koca XVI wieku wie stanowia wasno Grkw. W latach 1557 ? 1579 wie liczya 16 ? 18 anw, miaa kuni, karczm i wiatrak. W 1552 roku, po mierci ostatniego z rodu Grkw ? Stanisawa, wojewody poznaskiego, majtek odziedziczy rd Czarnkowskich. Jednak nie zachoway si wzmianki dotyczce przejcia Srebrnej Gry oraz jej kolejnych wacicieli w kocu XVI wieku i pierwszej poowie XVII wieku.

W drugiej poowie XVII wieku dobra srebnogrskie naleay do Andrzeja Smuszewskiego, starosty bobrowickiego. W 1770r. wacicielami Srebrnej Gry byli Czarliscy, a nastpnie po poowie XVIII wieku Anna ze Skrzetuskich Bojanowska. Pod koniec XVIII wieku wie przej Jzef Radzimiski, wojewoda gnienieski. Na pocztku XX wieku Srebrna Gra jako wiano Marianny Radzimiskiej, przesza na wasno rodziny Moszczeskich.W 1927majtek odkupi Stanisaw Mieczkowski, ktry doprowadzi obiekt do ponownego rozkwitu. Cay majtek wraz z paacem a do koca wojny nalea do rodziny Mieczkowskich, a w 1945 roku sta si wasnoci Skarbu Pastwa. W okresie wojennym, a zwaszcza po 1945 roku caa zabudowa ulega znacznej dewastacji.

Dawniejsi waciciele powracaj czsto w srebrno grskie strony. Staraj si take odzyska majtek. Groba zmiany miejsca zamieszkania dla wielu naszych podopiecznych jest tak du traum, e wszyscy ci ktrym na sercu ley los osb starszych: wadze powiatowe, wadze gminne i kierownictwo Domu podjy szereg dziaa w tym take na drodze prawnej, aby Srebrna Gra bya nadal Domem, dla tych ktrzy znaleli tu schronienie na ostatnie lata swojego ycia.

W latach 1968 ? 1973 dwr, oficyna i spichlerz zostay gruntownie odrestaurowane, a cay zesp dworsko ? parkowy zosta zaadoptowany na Orodek Szkoleniowo ? Wypoczynkowy Wojewdzkiego Zrzeszenia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wgrowcu, a pniej Urzdu Wojewdzkiego w Pile i tak funkcj peni do roku 1981.

W tym to roku decyzj Wojewody Pilskiego powoano Pastwowy Dom Rencistw.

Pierwsi mieszkacy, a byo ich 33, przybyli do Srebrnej Gry z Chlebna z Domu Rencistw 4 maja 1981 roku. Nastpne 34 osoby wprowadziy si ju 7 maja 1981 roku. cznie w Pastwowym Domu Rencistw w Srebrnej Grze zamieszkao 67 osb.

Dom Pomocy Spoecznej w Srebrnej Grze jest jednostk organizacyjn powiatu wgrowieckiego. Dziaa na podstawie ustawy o pomocy spoecznej oraz rozporzdzenia Ministra Polityki Spoecznej w sprawie domw pomocy spoecznej. Zgodnie z wymienionymi przepisami prawnymi Dom spenia wymogi standaryzacyjne, co potwierdza wydane przez Wojewod Wielkopolskiego Powiatowi Wgrowieckiemu, decyzj z dnia 21 grudnia 2009 roku, zezwolenie na prowadzenie domu dla osb w podeszym wieku dla 60 osb na czas nieokrelony.

Nieruchomo, na ktrej mieci si placwka, o cznej powierzchni 16,27 ha stanowi wasno Powiatu Wgrowieckiego i jest przekazana w trway zarzd dla Domu Pomocy Spoecznej w Srebrnej Grze.

Dom skada si z piciu budynkw: 2 budynkw mieszkalnych; budynku administracyjnego, w ktrym znajduje si kuchnia, jadalnia, sale rehabilitacji, sala terapii zajciowej, pomieszczenia administracyjne oraz magazyn spoywczy i chemiczny; garay oraz budynku gospodarczego z pralni i pomieszczeniami warsztatowymi.

Tu za paacem znajduje si park z szecioma stawami (cznie 2,5 ha). Pikne i ciche otoczenie naszego Domu w ekologicznym, czystym terenie tworzy dogodne warunki dla dobrego samopoczucia i wypoczynku, zapewniajc naszym mieszkacom spokj i relaks.

Park stanowi take miejsce spacerw mieszkacw wsi i jako jej nieodczny element znajduje si w centrum uwagi w planach i zadaniach restauratorsko ? konserwatorskich. Od 2010 roku realizowana jest w parku ?Koncepcja rewitalizacji? obejmujca wycink drzew, nowe nasadzenia, porzdkowanie i oczyszczanie staww oraz wytyczenie cigw komunikacyjnych. Prace wykonywane s stopniowo, w miar pozyskiwania rodkw z budetu powiatu oraz Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Nasz dom ma charakter stacjonarny, posiada 60 miejsc i jest przeznaczony dla osb w podeszym wieku, a jego celem jest zapewnienie mieszkacom caodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbdnych potrzeb. Mieszkacy do Domu przyjmowani s na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych zgodnie z ww. ustaw o pomocy spoecznej przez orodki pomocy spoecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wgrowcu.

W Domu pracuje 35 osb. Zatrudniamy take osoby skierowane przez Powiatowy Urzd Pracy w ramach prac interwencyjnych oraz absolwentw odbywajcych sta pracy. W strukturze organizacyjnej Domu wyodrbnione s nastpujce komrki: dzia terapeutyczno ? opiekuczy, dzia administracyjno ? ksigowy, dzia obsugi.

Dzia terapeutyczno ? opiekuczy liczy 23 pracownikw. Wikszo osb pracuje tu w systemie zmianowym zapewniajc caodobow opiek naszym podopiecznym. W dziale administracyjno ? ksigowym pracuj 3 osoby, a w dziale obsugi 8, w tym 5-ciu to pracownicy kuchni, ktrzy pracuj na dwie zmiany. Wszyscy zatrudnieni pracownicy naszego Domu, to osoby o odpowiednich kwalifikacjach na zajmowanych stanowiskach, charakteryzujcy si szczegln wraliwoci na problemy ludzi w podeszym wieku.

Dom wiadczy usugi w zakresie potrzeb: bytowych, opiekuczych i wspomagajcych. Mwic o potrzebach bytowych mamy na myli zapewnienie miejsca zamieszkania, wyywienia oraz utrzymanie czystoci.

Oglna powierzchnia mieszkalna wynosi 588,40 m2. Wielkoci powierzchni mieszkalnych na jednego mieszkaca speniaj wymogi standardowe zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Polityki Spoecznej w sprawie domw pomocy spoecznej. Obecnie w Domu znajduje si 45 pokoi mieszkalnych w tym: 31 pokoi jednoosobowych, 6 pokoi dwuosobowych, 8 pokoi trzyosobowych. Kady pokj wyposaony jest w ko lub tapczan ? odpowiednio do potrzeb mieszkacw i ich stanu zdrowia, szaf na rzeczy osobiste, st, szafk nocn, krzeso lub fotel. Przy kadym pokoju jednoosobowym znajduje si maa azienka z ubikacj i umywalk. Ponadto do dyspozycji podopiecznych w Domu znajduje si 12 duych azienek z wannami i prysznicami przystosowanymi do korzystania z nich przez osoby niepenosprawne. W pomieszczeniach tych zainstalowane s porcze i uchwyty, ktre rwnie znajduj si w cigach komunikacyjnych tj. korytarzach i przejciach.

W kadej oficynie jest take pokj dziennego pobytu, kuchenka pomocnicza, palarnia, a dodatkowo w jednej z nich gabinet doranej pomocy medycznej.

Mieszkacy maj zapewnione 3 posiki dziennie oraz podwieczorek jako posiek dodatkowy. Dom zapewnia posiki zgodne z diet zalecon przez lekarza.

Dom zaspokaja rwnie potrzeby opiekucze. Zajmuje si tym zesp terapeutyczno ? opiekuczy, w skad ktrego wchodz: kierownik dziau terapeutyczno ? opiekuczego, 2 pracownikw socjalnych, instruktor terapii zajciowej, 2 rehabilitantki, 3 pielgniarki ? opiekunki, 6 opiekunw, 8 pokojowych.

Oprcz caodobowej opieki dbamy rwnie o to, by umoliwi mieszkacom korzystanie ze wiadcze zdrowotnych poprzez stay kontakt z lekarzem rodzinnym oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie. Do naszych zada naley take zaopatrywanie podopiecznych w leki, artykuy sanitarne i rodki ortopedyczne.

Uwag naley zwrci rwnie na zaspokajanie potrzeb wspomagajcych, przez co naley rozumie umoliwienie udziau w terapii zajciowej, podnoszenie sprawnoci fizycznej i psychicznej mieszkacw oraz aktywizowanie, zagospodarowanie czasu wolnego, zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych, utrzymywanie kontaktw z rodzin i spoecznoci lokaln, zapewnienie przestrzegania praw mieszkacw, zapewnienie mieszkacom nieposiadajcym dochodu przedmiotw osobistego uytku.

Zaspokajajc potrzeby naszych mieszkacw, du rol przywizujemy do aktywizacji podopiecznych. Pragniemy, aby poprzez zagospodarowanie czasu wolnego, mieszkacy ujawnili swoje zainteresowania i umiejtnoci oraz mogli si w nich realizowa. W zwizku z tym organizowane s rne imprezy kulturalne i rekreacyjne, uroczystoci okazjonalne i wycieczki. Prowadzimy rwnie sta wspprac z koami emerytw i rencistw ze rodowiska lokalnego oraz ze szkoami i przedszkolami, Warsztatem Terapii Zajciowej z Wapna oraz mieszkacami wsi, z ktrymi wsplnie organizujemy spotkania z okazji Dnia Kobiet. Srebrnogrski dwr jest te miejscem zebra soeckich stajc si swego rodzaju wietlic wiejsk. Tradycj stay si ju ?Spotkania Rodzin i Przyjaci Mieszkacw Domu Pomocy Spoecznej w Srebrnej Grze?, ktre w 2014 roku odbd si po raz czwarty.

Prawidowemu wypenianiu obowizkw wszystkim pracownikom przywieca motto stanowice jednoczenie misj Domu: ?Stworzy taki dom, ktry daje mieszkacom poczucie bezpieczestwa, stwarza atmosfer wzajemnego zaufania, daje poczucie autentycznej troski o ich sprawy. Stworzy taki zesp pracownikw, ktry bdzie w sposb profesjonalny wykonywa swoje zadania, a jego czonkowie bd dumni z tego, e pracuj w najlepszym z domw pomocy, o ktrym jego mieszkacy mwi ?NASZ DOM?. I takie te s nasze plany na przyszo. Problemy? ? s zawsze. Ale kto ich nie pokona jak nie MY SREBRNOGRZANIE !!!

"Kronika Wielkopolski", 2013r.

________________________________________________________________________________

Doksztacanie pracownikw

Domu Pomocy Spoecznej

w Srebrnej Grze

Pracownicy Domu Pomocy Spoecznej w Srebrnej Grze cay czas d do podnoszenia swoich kwalifikacji. Moemy pochwali si tym, e obecnie 9 osb doksztaca si w rnego rodzaju kierunkach.

Trzech pracownikw zdobywa wiedz w szkoach wyszych. S to:

- Gnienieska Wysza Szkoa Humanistyczno-Menederska MILLENIUM, kierunek - zarzdzanie, specjalno - przedsibiorczo w biznesie i administracji,

-Wysza Szkoa Fizjoterapii we Wrocawiu, kierunek ? fizjoterapia,

-Wysza Szkoa Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, kierunek ? fizjoterapia.

Jedna osoba studiuje prac socjaln na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiegow Bydgoszczy.

W tym roku studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na Wydziale Europeistyki, kierunek ? strategia pozyskiwania i zarzdzania funduszami europejskimi koczy jeden z opiekunw.

Pracownicy doksztacaj si rwnie w Centrum Ksztacenia Ustawicznego ninie, w Szkole Policealnej na kierunku ? opiekun w domu pomocy spoecznej. A dwie osoby uczszczaj do Niepublicznego Uzupeniajcego Liceum Oglnoksztaccego dla Dorosych ?Przyszo? w ninie.

Nasi pracownicy pozyskuj rwnie wiedz przydatn w pracy na rnych szkoleniach, np.:

- Drama stosowana?, ?Choreoterapia? organizowane przez Fundacj im. Piotra Janaszka ?Podaj Dalej? z Konina,

- ?Choroby zakane? zorganizowane przez Powiatow Stacj Sanitarno - Epidemiologiczn,

- Zasady ksigowania w jednostce budetowej wedug nowego rozporzdzenia Ministra Finansw?,

- ?Zamwienia publiczne?,

- ?Ochrona danych osobowych?,

- ?Obowizki pracodawcy w zakresie ubezpiecze spoecznych, prawa pracy i podatku dochodowego ? praktyczne rozwizania oraz zmiany prawne wprowadzone w 2012r.i planowane na 2012r.?,

- Szkolenia organizowane w Starostwie Powiatowym w Wgrowcu dla ksigowych jednostek podlegajcych pod w/w starostwo.

Niewtpliwie wanym jest to, aby zesp pracownikw naszego Domu podwysza swoje wyksztacenie, zdobywa nowe umiejtnoci, bowiem bardzo przydatne jest to w pracy z mieszkacami, we wsppracy z drug osob, czy chociaby dla satysfakcji pracownika.

Wieci gminne, Wapno, grudzie 2012r.

____________________________________________________________

Nieprzemijajcy czas zmian?

Srebrnogrski Dom Pomocy Spoecznej nieustannie zmienia si. Tak jak pisaam wczeniej, w ostatnim czasie ogromny nacisk pooylimy na rehabilitacj. Nie do, e mamy dwie sale rehabilitacyjne, to kilka dni temu oferta zaj rehabilitacyjnych znacznie si wzbogacia. A wszystko to dlatego, e zakupiony zosta nowy sprzt do wicze, ktry niewtpliwie zagospodaruje czas naszym mieszkacom oraz pozwoli na lepsze usprawnianie fizyczne podopiecznych. Nasz Dom moe pochwali si nowym atlasem, wiolarzem treningowym, orbitrekiem, minitrampolin oraz kijami do nordic walking.

W tym miesicu zakupilimy rwnie nowe meble dla mieszkacw. Umeblowanych zostao siedem pokoi. Mieszkacy zadowoleni, a przecie to jest najwaniejsze w naszej pracy.

A teraz troszk zmieni temat. Jak wiadomo, listopad to miesic, w ktrym obchodzony jest Dzie Pracownika Socjalnego. wito to przypada na 21 dzie tego miesica. W myl Ustawy o pomocy spoecznej z dnia 12 marca 2004r. do zada pracownika socjalnego naley w szczeglnoci:

1) praca socjalna;

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, ktre powoduj zapotrzebowanie na wiadczenia z pomocy spoecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych wiadcze;

3) udzielanie informacji, wskazwek i pomocy w zakresie rozwizywania spraw yciowych osobom, ktre dziki tej pomocy bd zdolne samodzielnie rozwizywa problemy bdce przyczyn trudnej sytuacji yciowej; skuteczne posugiwanie si przepisami prawa w realizacji tych zada;

4) pomoc w uzyskaniu dla osb bdcych w trudnej sytuacji yciowej poradnictwa dotyczcego moliwoci rozwizywania problemw i udzielania pomocy przez waciwe instytucje pastwowe, samorzdowe i organizacje pozarzdowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6) pobudzanie spoecznej aktywnoci i inspirowanie dziaa samopomocowych w zaspokajaniu niezbdnych potrzeb yciowych osb, rodzin, grup i rodowisk spoecznych;

7) wsppraca i wspdziaanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziaania i ograniczania patologii i skutkw negatywnych zjawisk spoecznych, agodzenie skutkw ubstwa;

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom majcym trudn sytuacj yciow oraz inspirowanie powoania instytucji wiadczcych usugi suce poprawie sytuacji takich osb i rodzin.


Wieci gminne, Wapno, listopad 2012r.

____________________________________________________________________


Z ycia Domu Pomocy Spoecznej

w Srebrnej Grze

W naszym Domu jak zwykle zawsze co si dzieje. Wyjazdw i imprez nie brakuje. W tym miesicu tradycyjnie, jak kadego roku, w ramach terapii zajciowej, ale rwnie rekreacji, nasi Mieszkacy pod opiek pracownikw pojechali do szczepickiego lasu, z ktrego przywieli mnstwo grzybw.

Dziki temu, e mamy ju dwie sale rehabilitacyjne nasi podopieczni maj moliwo poprawiania swojej kondycji i sprawnoci fizycznej. Wizerunek i funkcjonalno naszego Domu cay czas zmierzaj ku lepszemu. Co si z tym wie oferta zaj rehabilitacyjnych staje si coraz bogatsza. Nasi mieszkacy przez to s zadowoleni, a interesujco wypeniony czas daje im wiele satysfakcji.

I jeszcze jedno! Niemale najwaniejsze przedsiwzicie, czyli wymiana okien w DPS dobiega koca. Mamy ju wszystkie nowe, adne okna.

To jednak nie koniec zmian naszego Domu. Dom Pomocy Spoecznej w Srebrnej Grze nie pozwoli o sobie zapomnie?

Wieci gminne, Wapno, padziernik 2012r.

__________________________________________