OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

– PRZETARG NIEOGRANICZONY – DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO –              

 ZNAK: DPS.OB.323.1.2016.JP


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.

 

„DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO”

dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze


ZATWIERDZAM:

Dyrektor

                         mgr Beata Żołnierowicz                                  

 

DPS Srebrna Góra,  listopad 2016r.

Dane dotyczące zamówienia

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień – kod CPV 09135100-5 olej opałowy.

1.Opis przedmiotu zamówienia – warunki i wymagania

     Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego  dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze na okres  grzewczy 2016/2017 w szacunkowej ilości –  ok.64.000 litrów

Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami i ze złożonym zamówieniem przez Zamawiającego.

Realizacja zlecenia w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia, od poniedziałku do piątku w godz.800 do 1400.

Przedmiotem zamówienia jest olej opałowy lekki lub równoważny – zgodny z PN-C96024

pod warunkiem:

          zawartość siarki w przedmiotowym paliwie nie może przekraczać 0,1%, pomimo, że norma dopuszcza 0,20%. Zawartość siarki określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2014r. (Dz.U.  poz. 1547) w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane oleje opałowe,

          gęstość w temperaturze + 150 C

W celu potwierdzenia właściwej jakości oleju opałowego lekkiego, Wykonawca zobowiązany jest do każdej kolejnej dostawy załączyć świadectwo jakości lub odpowiednie orzeczenie laboratoryjne przedstawiające parametry dostarczonego oleju opałowego lekkiego.

Wykonawca musi wskazać w ofercie nazwę producenta oferowanego oleju opałowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż w okresie realizacji umowy może nie wykorzystać pełnej ilości zapotrzebowania określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ilość ta uzależniona będzie od warunków atmosferycznych i zapotrzebowania na ciepłą wodę. Niezrealizowanie oszacowanej ilości nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

2.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Zamawiający nie przewiduje :

          zawarcia umowy ramowej,

          ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

          zastosowania aukcji elektronicznej,

          wniesienia wadium,

          wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu

               O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się wykonawcy, którzy

 spełniają następujące warunki (art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych):

a)posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają  obowiązek ich posiadania,

b)posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie,

c)dysponują odpowiednim potencjałem technicznymosobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

7. Dokumenty wymagane

        W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1   

        ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty:

    wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1,

          aktualną koncesję na obrót olejem opałowym.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy składają następujące dokumenty:

          aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. ustawy.

          w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp, należy załączyć pełnomocnictwo złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa poświadczone notarialnie), do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie wspólnego zamówienia).

8. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

      Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły „spełnia – nie spełnia”. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalnoprawnym, pod względem ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego.

9. Sposób sporządzenia oferty

       Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

Oferta musi zawierać :

          nazwę i adres Wykonawcy

        cenę oferty ogólnie – w złotych polskich – obliczoną w następujący sposób (formularz cenowy- załącznik nr 2 do SIWZ): Wartość brutto dla całości zamówienia: cena sprzedaży netto za 1litr  x 64.000 l x VAT

(Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia).

vCenę hurtową netto producenta za litr oleju opałowego należy podać na podstawie cen hurtowych producenta z dnia 05 .12.2016r.

W ofercie należy podać wiarygodne i niezależne źródło pozyskania ceny producenta oleju (np. adres strony internetowej), w celu umożliwienia Zamawiającemu jej weryfikacji.

vWskaźnik ceny Wykonawcy stanowi różnicę między ceną sprzedaży netto za 1 l oleju podaną przez Wykonawcę dla Zamawiającego, a hurtową ceną netto producenta za 1 l oleju z danego dnia. Wskaźnik kalkulacji ceny jest wielkością stałą, niezmienną w całym okresie realizacji umowy. Może być wartością dodatnią (marżą), zerową lub ujemną (upust).

vDo obliczenia ceny poszczególnych dostaw będzie przyjmowana za podstawę ostatnia, dostępna przed datą dostawy, cena producenta oleju opałowego podawanajego cenniku.

Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby uprawnionej  do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem uprawnionej osoby. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane spięte ( zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Na kopercie zawierającej ofertę powinno znaleźć się oznaczenie Wykonawcy, składającego ofertę.

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści i wymaganiom zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp).

Pełnomocnictwo musi by złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopie pełnomocnictwa poświadczona notarialnie).

10.  Opis sposobu obliczenia ceny

       Cenę oferty należy podać w PLN.

Cenę oferty należy skalkulować i podać w ofercie stosownie do wymagań Zamawiającego.

Cena oferty powinna uwzględnić również wszelkie inne, niewymienione w formularzu, a konieczne do poniesienia zdaniem Wykonawcy koszty, związane z realizacją opisanych w SIWZ dostaw.

Cena oferty musi być wyrażona w kwocie netto oraz brutto. Do porównania cen w ofertach przyjmuje się cenę brutto.

Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 z póź. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego w Rzeczpospolitej Polskiej podatku VAT (konsekwencja wynikająca z konieczności uwzględnienia przez Zamawiającego art. 91 ust. 3a Prawo zamówień publicznych).

Do celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z ofertami wykonawców krajowych, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto złożonej przez Wykonawcę zagranicznego kwotę należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku od towarów i usług (VAT).

11. Kryteria oceny ofert

      Przy wyborze i ocenie złożonych ofert zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

          cena oferty brutto 100%

Ocena = Cn : Cb x 100

gdzie Cn – cena najniższa, Cb – cena badana

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

12.Termin realizacji zamówienia

      Termin realizacji zamówienia – w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy,  realizacja zlecenia w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia.

13.Termin związania z ofertą

         Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.  Miejsce oraz termin składania ofert

       Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze do dnia 09.12.2016. do godz.930 w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem ,,Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub pocztą kurierską, to o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską .

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

15.  Miejsce i termin otwarcia ofert

      Otwarcie ofert nastąpi dnia  09.12.2016r. o godz.1000 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy niezwłocznie, bez otwierania.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w jawnym otwarciu.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda nazwy (firm) Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

16.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

     Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

               Dom Pomocy Społecznej

               w Srebrnej Górze

               62-120 Wapno

               fax 67 26 87 388

               e-mail: dpssg@o2.pl„>dpssg@o2.pl

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Jadwiga  Przyborska  – Kierownik działu obsługi                                                                    

tel. 67 26 11 465 od poniedziałku do piątku w godz.7:00 – 14:00

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje  zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

W korespondencji kierowanej do zamawiającego należy wpisać znak postępowania DPS.OB.323.1.2016.JP. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy – Prawo zamówień publicznych w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, na adres wskazany powyżej.

Zamawiający nie udzieli żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemnego trybu postępowania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ.

Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.dps-srebrnagora.pl

Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

17.  Warunki, które zostaną wprowadzone do umowy

         Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

  1. vZgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  2. vUmowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień i wymagań wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych i cen zawartych w ofercie – wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

18.  Środki ochrony prawnej

    W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm)

19.  Ogłoszenie wyniku  przetargu.

    Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych – wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym.

20.  Załączniki do SIWZ  DPS.OB.323.1.2016.JP.


Nr 1  Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych

Nr 2 Formularz ofertowy

Nr 3 Wzór umowy  

     Srebrna Góra, dnia 29.11.2016r.

                                                                                                                                 Zatwierdzam

                                                                                                                        mgr Beata Żołnierowicz

 

Zał nr 1.do SIWZ DPS.OB.323.1.2016.JP.

 

 

Pieczęć wykonawcy

 

 

Oświadczenie na podstawie art.22 ust. 1 i Art.24 ust. 1 i 2

Ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:

vposiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

vposiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,

vdysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

vznajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

vnie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Miejscowość……………………………… , dnia …………………2016r.

 

…………………………………

Podpis i pieczęć osoby /osób

upoważnionych do reprezentowania

 


Załącznik nr 2 do SIWZ DPS.OB.323.1.2016.JP.

 

Pieczęć Wykonawcy          

 

FORMULARZ CENOWY

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego  składamy niniejszą ofertę


 

 

 

 

Przedmiot

zamówienia

 

 

 

Planowana wielkość

zamówienia

w litrach

Cena netto hurtowa producenta za 1 litr oleju opałowego z dnia 05.12.2016r.

 

Wskaźnik kalkulacji ceny netto (marża/upust) 1 litr oleju opałowego

 

 

 

Cena netto sprzedaży (Wykonawcy) za 1 litr oleju opałowego z dnia 05.12.2016r. (kolumna 3+4 lub 3-5)

 

 

 

Wartość oferty    netto w PLN

 

 

 

 

VAT %

 

 

 

Kwota VAT      w PLN

 

 

 

Wartość brutto w PLN

 

 

Marża

zł/litr         netto

 

 

Upust

zł/litr           netto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Olej opałowy lekki

 

64.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producent oleju opałowego………………………………………………………………………

Źródło pozyskania ceny producenta…………………………………………………………….

Cena oleju opałowego wraz z dostawą i rozładunkiem do DPS w Srebrnej Górze (na dzień 05.12.2016r. – kolumna 6 ………………….. PLN/litr

Wartość całego zamówienia (na dzień 05.12.2016r.)wartość kolumny nr 7 netto …………………………………… PLN

brutto (wartość kolumny 10)…………………………… PLN (słownie:………………………………………………….. w tym …………..% VAT

  • Termin płatności: 14dni od otrzymania faktury VAT
  • Podany wyżej wskaźnik kalkulacji ceny  1 litra oleju opałowego będzie stały przez cały okres obowiązywania umowy.

Ofertę nasza składamy na …… kolejno ponumerowanych stronach.

 

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:

1.…………………………………………………………………..

2.………………………………………………………………….

3.………………………………………………………………….

 

Miejscowość , ………………………….… data………………

 

 

                                                                                     ……………………………….

                                                                          Pieczęć i podpis

 

                                                                                                                                                                                                                Załącznik nr 3 do SIWZ

                                                       

Projekt umowy   

 

UMOWA

sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego

do Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze

 

zawarta w dniu  ………………….. pomiędzy :                                                                           

Powiat Wągrowiecki Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, Srebrna Góra 62,               

62-120 Wapno, NIP 766-19-63-101                                                                   

reprezentowanym przez:

1.Beatę Żołnierowicz – Dyrektora 

zwanym w dalszej części  ,,Zamawiającym”

oraz

Firmą ………………………….. zarejestrowaną w ………………

pod numerem …….………….. reprezentowaną przez

……………………………………………………………………

zwaną w dalszej części ,, Wykonawcą”

wyłonioną  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

     Przedmiotem niniejszej umowy są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej ok. 64.000 l w okresie  12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

    Ostateczna ilość zamawianego oleju opałowego lekkiego może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych i zapotrzebowania na ciepłą wodę, przy czym niezrealizowanie oszacowanej ilości nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

§ 1

    Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia ciągłości dostaw oleju opałowego spełniającego wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każdą partię towaru Wykonawca zaopatrzy w świadectwo jakości. W przypadku braku świadectwa jakości towar nie będzie odebrany i będzie miał odpowiednie zastosowanie § 5 pkt.2.

§ 2

  1. 1.Realizacja dostaw będzie się odbywać na podstawie zamówień w formie telefonu, faxu lub e-maila w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia – w dniu uzgodnionym z Zamawiającym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00. Miejsce dostaw: Dom Pomocy Społecznej Srebrna Góra 62, 62-120 Wapno.
  2. 2.Towar będzie dostarczany w zaplombowanych cysternach. Rozładunek towaru obciąża Wykonawcę. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że plomby zostały naruszone towar nie będzie odebrany i będzie miał odpowiednie§ 5 pkt.2.

§3

1.    W razie stwierdzenia braków ilościowych towaru Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od poinformowania go o tym uzupełni brak ilościowy, co nie zwalnia go z obowiązku zapłaty kary umownej.

2.    W razie stwierdzenia braków jakościowych towaru Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od poinformowania go o tym odbierze na własny koszt wadliwą partię towaru i w ciągu 3 dni roboczych dostarczy taką samą partię towaru bez braków  jakościowych, co nie zwalnia  go z obowiązku zapłaty kary umownej.

§ 4

1.    Sprzedaż produktu prowadzona jest wg formuły cenowej podanej w złożonej ofercie przetargowej z dnia …………… stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, przyjmując za podstawę obliczenia ostatnią, dostępną przed datą dostawy, cenę producenta oleju opałowego, podaną w jego cenniku.

2.    Cena określona w sposób wskazany w pkt 1 obejmuje wszystkie należności Wykonawcy z tytułu wykonania, w tym koszty transportu.

§ 5

1. Warunki płatności ustala się następująco:

     termin płatności za zrealizowane zamówienia przez Wykonawcę ustala się na 14  dni od daty przedłożenia faktury, płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze;

     za dzień dokonania wpłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą, o której mowa w § 4 pkt. 1, na konto Wykonawcy.

2. W przypadku zwłoki w dostawie oleju opałowego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto określonej w fakturze za daną partię dostawy za każdy dzień zwłoki. Kara umowna zostanie naliczona poprzez potrącenie od wartości określonej w fakturze. Przez zwłokę w dostawie rozumie się również dostawę z brakiem ilościowym.

3. W przypadku nieodebrania towaru z przyczyn określonych w §1 i §3 faktura wystawiona przez Wykonawcę nie będzie odebrana.

4. W przypadku dostawy towaru z brakiem jakościowym Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości brutto określonej w fakturze za daną partię dostawy. Kara umowna zostanie naliczona poprzez potrącenie od sumy określonej w fakturze.

5. W razie poniesienia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzenia uzupełniającego albo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku zaistnienia szkody z innych przyczyn niż wskazane w pkt 2 i 4  

§ 6

              Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT  numer NIP: 766-19-63-101

Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT – ………………………………….

§ 7

                   Zamawiający oświadcza, że zakupiony od Wykonawcy olej opałowy lekki w ilości szacunkowej ok. 64.000 l / po przeliczeniu w temperaturze +15C/ przeznaczony będzie do celów opałowych. Zamawiający oświadcza, że urządzenie grzewcze typu VIESSMANN PAROMAT-TRIPLEX w ilości 1 szt. oraz urządzenie typu LUMO kW 52 szt. 1   znajdują się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.

 § 8

            Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania  i jest zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

§ 9

                        Postanowienia końcowe

       1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na     

           podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

 2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony  zobowiązują się  

     w pierwszej  kolejności  do polubownego załatwienia sporu.

3. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy  rozstrzygać będzie sąd właściwy dla    

    Zamawiającego.

   4. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

  5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

  6. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.

 

WYKONAWCA                                                          ZAMAWIAJĄCY


 Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie wykonawcy

2. Formularz cenowy

3. Wzór umowy


 

Kategorie: Przetargi

Powiązane Posty

Przetargi

INFORMACJA

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty