REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W SREBRNEJ GÓRZE

 

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

 2. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 poz. 964),

 3. ustawy z dnia 30 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),

 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),

 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.),

 6. uchwały Nr XLV/238/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 czerwca 2006r., w sprawie nadania statutu dla DPS w Srebrnej Górze z późn. zm.,

 7. niniejszego regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) „domu” należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze,

2) „regulaminie” – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze,

3) „mieszkańcach”– należy przez to rozumieć osoby korzystające ze świadczeń Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.

 § 3

 1. Organem prowadzącym Dom jest Powiat Wągrowiecki.

 2. Nadzór nad jakością działań, przestrzeganiem standardu usług świadczonych przez Dom oraz zgodnością zatrudnienia pracowników placówki z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

 3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Wągrowiecki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

 § 4

 1. Dom jest jednostką budżetową, która prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany dalej planem finansowym.

§ 5

 1. Dom jest placówką stacjonarną, stałego lub okresowego pobytu, zapewniającą całodobową opiekę.

 2. Dom przeznaczony jest dla 60 osób w podeszłym wieku.

 3. Siedzibą Domu Pomocy Społecznej jest wieś Srebrna Góra gmina Wapno, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie.

 4. Dom używa na tablicach, wywieszkach i pieczątkach nazwy „ Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze”. Adresem korespondencyjnym jest: Srebrna Góra 62, 62-120 Wapno. Dom posiada nadany numer NIP 766-15-90-002 oraz numer regon P-000869413.

 

ROZDZIAŁ II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 6

W strukturze organizacyjnej domu zostały wyodrębnione następujące komórki organizacyjne:

 1. dział administracyjno – księgowy,

W skład działu wchodzą następujące stanowiska:

– główny księgowy jako kierownik działu,

– audytor wewnętrzny,

– inspektor ds. kadr,

2.   dział terapeutyczno – opiekuńczy,

W skład działu wchodzą następujące stanowiska:

– kierownik działu terapeutyczno – opiekuńczego,

– pracownik socjalny,

– instruktor terapii zajęciowej,

– technik fizjoterapii – rehabilitant,

– opiekunki,

– pokojowe,

3.   dział obsługi

W skład działu wchodzą następujące stanowiska:

– kierownik działu obsługi,

– personel kuchenny (szef kuchni, kucharka, pomoc kuchenna),

– personel pralni (praczka, krawcowa),

– konserwator,

– magazynier.

§ 7

Do zakresu działania działu administracjo – księgowego należą wszystkie sprawy związane z obsługą finansową oraz realizacją budżetu Domu, a w szczególności:

1) prowadzenie działalności w zakresie planowania i realizacji budżetu Domu,

2) obsługa finansowo – księgowa Domu,

3) obsługa kasowa Domu,

4) prowadzenie archiwum zakładowego,

5) prowadzenie spraw osobowych pracowników Domu, w tym związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz z zaszeregowaniem, awansowaniem i wynagradzaniem pracowników, urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i innych zwolnień od pracy, dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników, prowadzenie akt osobowych pracowników Domu, prowadzenie spraw związanych z przejściem na emeryturę lub rentę, wyrobienie i przedłużenie legitymacji ubezpieczeniowych,

6) sporządzanie list płac,

7) opracowywanie danych celem sporządzenia planu budżetu Domu,

8) sporządzanie planów rozwoju Domu w oparciu o analizy i badania,

9) sporządzanie sprawozdań z dochodów i wydatków budżetowych,

10) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych oraz składników majątkowych Domu,

11) prowadzenie ewidencji remontów, sum depozytowych, druków ścisłego zarachowania oraz zamówień publicznych,

13) wewnętrzna kontrola finansowa,

14) rozdysponowanie i zabezpieczenie mienia Domu,

15) organizacyjne zabezpieczenie zadań Domu i dyrektora w zakresie funkcjonowania i organizacji pracy dyrektora,

16) prowadzenie ewidencji zarządzeń, regulaminów i poleceń wewnętrznych,

17) koordynowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej.

§ 8

Do zakresu działania działu terapeutyczno – opiekuńczego należą wszystkie sprawy związane z organizacją podstawowych usług na rzecz Mieszkańców świadczonych przez Dom, a w szczególności:

1) usług w zakresie pracy socjalnej,

2) zabezpieczenia potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających,

3) inicjowania i organizacji różnych form pracy terapeutycznej,

4) prawidłowego zabezpieczenia procesu opieki, terapii i rehabilitacji,

5) przygotowania i realizacji indywidualnego planu wsparcia Mieszkańca,

6) zabezpieczenia dokumentacji Mieszkańca, prawidłowego i rzetelnego jej prowadzenia,

7) wprowadzanie nowych, usprawniających zakres i poziom usług, form pracy,

8) organizowania i doskonalenia form pracy w ramach spotkań Społeczności Domu i Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego,

9) koordynowania, nadzorowania i ustalania zasad pracy pracownika pierwszego kontaktu,

10) opracowywania i realizacji szkoleń dla całego personelu i pracowników działu podstawowego,

11) ścisłej współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin – lekarzami, rehabilitantami, psychologami itp.

§ 9

Do zakresu działania działu obsługi należą w szczególności sprawy:

1) organizacji i nadzoru pracy pralni i konserwatora,

2) organizowania właściwego przebiegu prac remontowych,

3) prawidłowego zabezpieczenia Domu,

4) napraw, konserwacji urządzeń i sprzętu,

5) nadzoru i organizacji pracy kuchni i magazynów żywnościowych, w tym całokształt spraw związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego w tych pomieszczeniach,

6) prowadzenia wymaganej dokumentacji, w tym sporządzanie raportów, itp.,

7) planowania i zaopatrzenia w żywność,

8) planowania jadłospisów dekadowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9) planowania i rozliczania stawki żywieniowej.

 

ROZDZIAŁ III. ZASADY KIEROWANIA DOMEM

§ 10

 1. Domem kieruje jednoosobowo dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy domu.

 2. Stosunek pracy z dyrektorem, po zasięgnięciu opinii kierownika PCPR, nawiązuje i rozwiązuje Zarząd Powiatu.

 3. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Starosta Wągrowiecki.

 4. Dyrektora w czasie jego nieobecności, zastępuje upoważniony do pełnienia obowiązków, pracownik Domu.

 5. Pracą poszczególnych działów kierują kierownicy.

 6. Kierownicy działów podejmują decyzje w bieżących sprawach należących do zakresu działania podległych im działów, z wyłączeniem spraw należących do kompetencji dyrektora lub głównego księgowego.

 7. W przypadku, gdy kierownik działu nie może pełnić obowiązków służbowych dyrektor wyznacza pracownika, który przejmie uprawnienia i obowiązki w zakresie kierowania pracą działu.

 8. Zakres czynności, uprawnień i obowiązków kierowników działów ustala dyrektor Domu.

§ 11

I. Zakres obowiązków dyrektora obejmuje:

 1. sprawne i skuteczne kierowanie pracą domu w zakresie finansów, organizacji, bezpieczeństwa, warunków pracy,

 2. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec wszystkich pracowników domu,

 3. ustalanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności zatrudnionych pracowników,

 4. określenie zadań i kompetencji kierowników działów i pracowników

 5. realizacja zasad polityki kadrowej oraz zapewnienie i ułatwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 6. organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiągnięcie przez pracowników przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,

 7. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp i ppoż.,

 8. administrowanie ZFŚS oraz zaspokajanie, w miarę posiadania środków, socjalnych potrzeb pracowników,

 9. stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

 10. ustalanie sposobu organizacji pracy w podległych komórkach organizacyjnych,

 11. realizację uchwał i postanowień Rady i Zarządu Powiatu Wągrowieckiego,

 12. stwarzanie atmosfery wzajemnej życzliwości i zaufania,

 13. dbałość o dobre stosunki międzyludzkie wśród mieszkańców i pracowników domu,

 14. prowadzenie domu w sposób zapewniający mu dobrą opinię w środowisku lokalnym i mediach,

 15. wydawanie wewnętrznych zarządzeń, poleceń, decyzji, w sprawach regulujących działalność domu,

 16. wprowadzanie w życie nowo wydanych przepisów prawa i nadzór nad ich przestrzeganiem w zakresie dotyczącym działalności domu,

 17. organizację opieki na poziomie obowiązującego standardu usług w domach pomocy społecznej,

 18. organizacja funkcjonowania domu w sposób zapewniający racjonalizację kosztów i wysoką wydajność pracy,

 19. bieżący nadzór nad przestrzeganiem przez bezpośrednio podległych pracowników przepisów bhp i ppoż,

 20. sprawowanie kontroli wewnętrznej, w tym okresowe wizytowanie domu w dni wolne od pracy,

 21. nadzorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych (Sanepid, PIOŚ, PIP i innych),

 22. współpracę z Radą Mieszkańców,

 23. przyjmowanie mieszkańców i pracowników w sprawach skarg i wniosków w terminach podanych na tablicach informacyjnych,

 24. utrzymywanie kontaktów z organami samorządu powiatowego, gminnego, organizacjami społecznymi o charakterze użyteczności publicznej działającymi w środowisku lokalnym,

 25. dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

 26. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej powziętej w związku z pełnionym stanowiskiem.


II. Zakres uprawnień Dyrektora obejmuje:

 1. reprezentowanie Domu na zewnątrz we wszystkich formach jego działalności,

 2. prowadzenie polityki kadrowej,

 3. opracowanie projektu budżetu Domu i wnioskowanie o dokonywanie zmian budżetowych w trakcie roku budżetowego,

 4. udzielenie zamówień publicznych na zakup towarów i usług zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych.


III. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za:

 1. realizację powierzonych mu obowiązków i przyznanych uprawnień do kierowania domem,

 2. podejmowane decyzje i przestrzeganie przepisów o finansach publicznych oraz zamówieniach publicznych w zakresie realizacji dostaw, usług i zakupów dokonywanych na rzecz Domu,

 3. właściwe zabezpieczenie i racjonalne gospodarowanie majątkiem Domu,

 4. realizację budżetu Domu uchwalonego przez Radę Powiatu,

 5. zapewnienie zgodnych z prawem warunków bhp,

 6. terminowe i rzetelne sporządzanie okresowych sprawozdań,

 7. realizację zadań wynikających z zadań zleconych przez przełożonego.

 

ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA PRACY DOMU

§ 12

1. W domu funkcjonują następujące wewnętrzne akty normatywne związane z organizacją pracy domu:

– regulamin pracy określający organizację i porządek wewnętrzny w zakładzie pracy, prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników, ustalony przez dyrektora w porozumieniu z przedstawicielem załogi,

-regulamin wynagradzania pracowników określający warunki wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania innych świadczeń związanych z pracą,

– regulamin nagród,

– regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

– regulamin kasy zapomogowo – pożyczkowej,

– zarządzenia, polecenia, instrukcje. 

2. Zarządzeniem reguluje się sprawy mające charakter ogólny.

3. Poleceniami na piśmie reguluje się: szczegółowe problemy istotne dla działalności domu.

4. Instrukcje określają sposób postępowania w danej sprawie.

§ 13

Wewnętrzne akty normatywne wydają:

 1. zarządzenia i instrukcje – dyrektor,

 2. polecenia – dyrektor, główny księgowy, kierownicy działów.

§ 14

 1. Dokumentację finansowo – księgową zatwierdza dyrektor i główny księgowy.

 2. Pisma wychodzące podpisuje dyrektor lub w jego zastępstwie główny księgowy.

§ 15

Zasady obiegu korespondencji reguluje instrukcja kancelaryjna.

§ 16 

1. Do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych są uprawnieni:

– dyrektor,

– główny księgowy.

2. Wykonanie polecenia przez osobę delegowaną potwierdza bezpośredni przełożony. Rachunek kosztów podróży pod względem merytorycznym potwierdza dyrektor, a formalno – rachunkowym główny księgowy

§ 17

Dyrektor Domu przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w wyznaczonym terminie podanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Domu Pomocy Społecznej.

§ 18

1. Do używania pieczątek z określeniem stanowiska służbowego upoważnieni są: dyrektor, główny księgowy, kierownicy działów, inspektor ds. kadr, pracownicy socjalni.

2. Pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę lub jeśli z innych przyczyn utracił prawo używania pieczątki zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić pieczątkę do komórki administracyjno – księgowej.

§ 19

Zasady archiwizowania dokumentów określają odrębne przepisy prawa. Ich składowaniem zajmuje się wyznaczony pracownik.

§ 20

 1. Czas pracy pracowników w Domu wynosi 40 godzin tygodniowo.

 2. Szczegółowy rozkład czasu pracy poszczególnych grup pracowniczych określa obowiązujący w Domu Regulamin Pracy.

 3. Dyrektor Domu może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na okresowo inny czas pracy


ROZDZIAŁ V. ZAKRES REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

§ 21

 1. Dom jako samorządowa jednostka organizacyjna powiatu wągrowieckiego realizuje zadanie powiatu z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 2. Dom przyjmuje osoby na pobyt stały i czasowy na podstawie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydanej przez Starostę Powiatu Wągrowieckiego.

 3. W Domu funkcjonuje zespół terapeutyczno – opiekuńczy działający zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.

§ 22

 1. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, w tym społeczne, psychologiczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu usług świadczonych przez domy pomocy społecznej.

 2. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 3. Pobyt w Domu jest odpłatny. Zasady odpłatności ustalają odrębne przepisy.

 4. Dom Pomocy Społecznej zastępuje jego mieszkańcom dom rodzinny, a atmosfera w nim panująca powinna być nacechowana życzliwością i zaufaniem.

 5. Dom współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

§ 23

Dom świadczy usługi:

1. w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:

1) miejsce zamieszkania,

2) wyżywienie,

3) odzież i obuwie,

4) utrzymanie czystości.

2. opiekuńcze, polegające na:

1) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

2) pielęgnacji,

3) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

3. wspomagające, polegające na:

1) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

2) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu Mieszkańców,

3) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

4) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności Mieszkańców,

5) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

6) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

8) finansowaniu, mieszkańcowi nieposiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej,

9) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach dla Mieszkańców Domu,

10) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.

§ 24

 1. W Domu działa Rada Mieszkańców.

 2. Zakres działania Rady Mieszkańców określają: regulamin mieszkańców i regulamin samorządu mieszkańców ustalony przez Dyrektora Domu w porozumieniu z mieszkańcami Domu.

 

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

 1. Wszyscy pracownicy Domu zobowiązani są do sumiennej i wydajnej pracy w celu osiągnięcia optymalnych efektów ekonomicznych oraz podwyższania kwalifikacji i jak najlepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

 2. Pracownik podlega bezpośrednio swojemu przełożonemu, wobec którego odpowiada za wykonywanie poleceń służbowych oraz należyte wykonanie zadań.

 3. Podstawowe uprawnienia i obowiązki pracownika określają przepisy Regulaminu Pracy Domu oraz Kodeksu Pracy.

§ 26

 1. Kontrola wewnętrzna sprawowana jest w ramach nadzoru przez pracowników na stanowiskach kierowniczych, tj. dyrektora, głównego księgowego i kierowników działów.

 2. Do obowiązków pracowników na stanowiskach kierowniczych należy sprawowanie nadzoru i kontroli prawidłowości wykonywania zadań przez podległych pracowników, w szczególności w zakresie:

1) ochrony i należytego zabezpieczenia mienia Domu;

2) racjonalnego gospodarowania i wykorzystania sprzętu, narzędzi i materiałów;

3) przestrzegania dyscypliny pracy;

4) przestrzegania reżimu sanitarnego;

5) kontroli dokumentacji;

6) przestrzegania tajemnicy służbowej oraz zasad współżycia społecznego;

7) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż.

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu pracy i innych aktów prawnych.

§ 28

Zmiany niniejszego Regulaminu dokonuje Zarząd Powiatu w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 29

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

232total visits,1visits today

Powiązane Posty

Regulaminy wewnętrze

KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE     PREAMBUŁA        Kodeks Etyczny Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwany dalej Kodeksem, nie jest tylko zbiorem nakazów i zakazów których należy przestrzegać w Czytaj więcej…

Regulaminy wewnętrze

REGULAMIN MIESZKAŃCÓW

REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE   I. INFORMACJE PODSTAWOWE § 1  1. Dom Pomocy Społecznej powinien dawać mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, stwarzać atmosferę wzajemnego zaufania, poczucie autentycznej troski o ich sprawy. 2. Celem Domu Czytaj więcej…

Regulaminy wewnętrze

REGULAMIN ZFŚS

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE   I. Postanowienia ogólne §1 1.Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze dalej zwany Regulaminem obowiązuje od 4 stycznia Czytaj więcej…